Polityka prywatności

Polityka prywatności

Clinical Trial Media, Inc. („CTM”) 

Polityka prywatności 

Data wejścia w życie: 22 stycznia 2021 r. 

WPROWADZENIE 

CTM zobowiązuje się szanować i chronić prywatność użytkownika. 

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje o tym, w jaki sposób dbamy o dane osobowe użytkownika, w jaki sposób będziemy wykorzystywać dane osobowe oraz jakie są prawa użytkownika w zakresie prywatności i jak przepisy prawa chronią użytkownika. 

Polityka prywatności określa nasze podejście do ochrony danych osobowych na całym świecie. Mamy jednak świadomość, że zastosowanie będą miały różne jurysdykcje i systemy prawne:

 1. W Stanach Zjednoczonych nadzór nad przestrzeganiem prawa przez naszą spółkę w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych sprawuje Federalna Komisja Handlu. Jeśli użytkownik nie zgadza się z warunkami niniejszej polityki prywatności, nie powinien korzystać z witryny internetowej ani usług CTM.
 2. W innych krajach obowiązują różne przepisy prawne; dane osobowe będziemy wykorzystywać i chronić zwłaszcza w sposób zgodny z przepisami Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), gdzie przyjęto Ogólne rozporządzenie o ochronie danych („RODO”), oraz Wielkiej Brytanii, gdzie przyjęto własną wersję RODO. Na terenie EOG lub Wielkiej Brytanii nadzór nad przestrzeganiem prawa przez naszą firmę będą sprawować właściwe krajowe organy nadzorcze w odpowiednim kraju. Jeśli użytkownik nie zgadza się z warunkami niniejszej polityki prywatności, nie powinien korzystać z witryny internetowej ani usług CTM.

SPIS TREŚCI 

1. CEL 
2. DANE GROMADZONE NA TEMAT UŻYTKOWNIKA 
3. W JAKI SPOSÓB GROMADZONE SĄ DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA
4. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY I UJAWNIAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA
5. PRZEKAZYWANIE DANYCH ZA GRANICĘ
6. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
7. PRZECHOWYWANIE DANYCH
8. PRAWA UŻYTKOWNIKA DO PRYWATNOŚCI DANYCH NA MOCY RODO I BRYTYJSKICH PRZEPISÓW O OCHRONIE PRYWATNOŚCI
9. PRAWA DO OCHRONY PRYWATNOŚCI DANYCH W STANIE KALIFORNIA 
10. DEFINICJE

1. CEL 

W niniejszej polityce prywatności opisano, w jaki sposób CTM gromadzi, wykorzystuje, przetwarza i chroni dane osobowe użytkownika oraz informuje o dostępnych opcjach w zakresie wyboru danych osobowych i zarządzania nimi. 

Należy przeczytać nie tylko niniejszą politykę prywatności, ale również inne informacje dotyczące ochrony prywatności lub rzetelnego przetwarzania danych, które możemy dostarczyć przy konkretnych okazjach, kiedy będziemy gromadzić lub przetwarzać dane osobowe użytkownika. Wówczas użytkownik będzie mieć pełną świadomość tego, w jaki sposób wykorzystujemy jego dane. Niniejsza polityka prywatności stanowi uzupełnienie innych informacji i nie zastępuje ich. 

1.1 ADMINISTRATOR DANYCH 

Niniejsza polityka prywatności została opublikowana w imieniu CTM, więc gdy w niniejszej polityce prywatności pojawiają się słowa „my”, „nas” lub „nasz”, odnoszą się do nas jako podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych użytkownika. 

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, który jest odpowiedzialny za obsługę zapytań dotyczących niniejszej polityki prywatności. Należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych, korzystając z danych do kontaktu wskazanych poniżej, w przypadku ewentualnych pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności, a także wniosków o wykonanie swoich praw. 

1.2 DANE DO KONTAKTU 

Dane do kontaktu w sprawie wniosków w związku z prawem do ochrony prywatności i informacjami o naszych praktykach dotyczących prywatności: 

Pełna nazwa podmiotu prawnego: Clinical Trial Media, Inc. 

Imię i nazwisko lub tytuł inspektora ochrony danych: Richard Cudmore

Adres e-mail: privacy@clinicaltrialmedia.com 

Numer telefonu: 516-470-0720 

Adres: 100 Motor Parkway, Suite 528, Hauppauge, NY 11788, USA

URL: https://clinicaltrialmedia.com/request-form/ 

1.3 SKARGI

Użytkownik może w dowolnym momencie złożyć skargę do właściwego krajowego organu nadzorczego w swoim kraju zamieszkania. Aby dowiedzieć się więcej na temat tego prawa i zlokalizować odpowiedni organ ochrony danych, należy odwiedzić witrynę Komisji Europejskiej (https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights_pl); użytkownicy z Wielkiej Brytanii powinni odwiedzić witrynę Biura Komisarza ds. Informacji („ICO”) (www.ico.org.uk). Użytkownicy w Stanach Zjednoczonych mogą przekazać swoje wątpliwości do Federalnej Komisji Handlu. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.ftc.gov/faq/consumer-protection/submit-consumer-complaint-ftc

Będziemy jednak wdzięczni za możliwość odniesienia się do wątpliwości przed skontaktowaniem się użytkownika z jednym z krajowych organów nadzorczych, dlatego w pierwszej kolejności prosimy o kontakt z nami. 

1.4 ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI ORAZ OBOWIĄZEK UŻYTKOWNIKA INFORMOWANIA NAS O ZMIANACH DANYCH OSOBOWYCH 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności. Powiadomimy o tym użytkownika poprzez zaktualizowanie niniejszego powiadomienia, dlatego prosimy o regularne sprawdzanie go, szczególnie jeśli użytkownik ciągle korzysta z naszych usług. Ważne jest, aby dane osobowe, które posiadamy na temat użytkownika, były dokładne i aktualne. Prosimy o informowanie nas na bieżąco, jeśli dane osobowe użytkownika ulegną zmianie podczas trwania naszej relacji. 

1.5 ZEWNĘTRZNE ŁĄCZA 

W tej witrynie internetowej mogą być zamieszczane łącza do witryn internetowych, wtyczek lub aplikacji należących do podmiotów zewnętrznych. Klikanie tych łączy lub aktywacja połączeń może umożliwić podmiotom zewnętrznym gromadzenie lub udostępnianie danych użytkownika. Nie mamy kontroli nad witrynami internetowymi podmiotów zewnętrznych i nie odpowiadamy za obowiązujące u nich zasady zachowania poufności informacji. Zachęcamy, aby po opuszczeniu naszej witryny internetowej zapoznać się z polityką prywatności obowiązującą w każdej odwiedzanej witrynie.

2. DANE GROMADZONE NA TEMAT UŻYTKOWNIKA 

Termin „dane osobowe” oznacza wszelkie informacje dotyczące osoby o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania tożsamości. Nie obejmuje to jednak danych, z których usunięto informacje dotyczące tożsamości (danych zanonimizowanych). 

Możemy gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i przekazywać różne kategorie danych osobowych na temat użytkownika, które zgrupowaliśmy razem w następujący sposób: 

 • Dane umożliwiające ustalenie tożsamości obejmują imię, nazwisko panieńskie, nazwisko, nazwę użytkownika lub podobny identyfikator, datę urodzenia i płeć. 
 • Dane do kontaktu obejmują adres rozliczeniowy, adres dostawy, adres e-mail i numery telefonów. 
 • Dane finansowe obejmują dane bankowe klientów, dostawców i agentów służące do dokonywania płatności przez nas i na naszą rzecz w związku ze świadczonymi przez nas usługami. 
 • Dane transakcji obejmują szczegóły dotyczące produktów i usług, które użytkownik otrzymał lub kupił od nas lub podmiotów stowarzyszonych. 
 • Dane techniczne obejmują adres protokołu internetowego („IP”), dane logowania, rodzaj i wersję przeglądarki, ustawienia strefy czasowej oraz lokalizacji, rodzaje i wersje wtyczek do przeglądarki, system operacyjny i platformę oraz inne technologie na urządzeniach, z których użytkownik korzysta w celu uzyskania dostępu do tej witryny internetowej. 
 • Dane profilu obejmują nazwę użytkownika i hasło, zakupy lub zamówienia dokonane przez użytkownika, zainteresowania, preferencje, opinie i odpowiedzi na ankiety/kwestionariusze. 
 • Dane dotyczące użytkowania obejmują informacje o tym, jak użytkownik korzysta z naszej witryny, produktów i usług. 
 • Dane marketingowe i do komunikacji obejmują preferencje użytkownika dotyczące otrzymywania informacji handlowych od nas lub podmiotów stowarzyszonych. 
 • Dane zdrowotne obejmują informacje dotyczące dowolnego aspektu zdrowia użytkownika lub konsekwencji uczestnictwa we wszelkich badaniach klinicznych organizowanych przez naszych klientów. 

Możemy również gromadzić, wykorzystywać i udostępniać w dowolnym celu dane zagregowane, takie jak ogólne dane statystyczne lub demograficzne. Zagregowane dane mogą pochodzić od danych osobowych, ale zgodnie z prawem nie są traktowane jako takie, ponieważ nie umożliwiają bezpośredniej lub pośredniej identyfikacji tożsamości. Na przykład możemy zagregować dane dotyczące użytkowania, aby obliczyć odsetek użytkowników korzystających z konkretnej funkcji witryny internetowej. Jednak w przypadku skojarzenia lub połączenia danych zagregowanych z danymi osobowymi użytkownika w taki sposób, aby możliwa była bezpośrednia lub pośrednia identyfikacja jego tożsamości, skojarzone dane będą traktowane jak dane osobowe i będą podlegały postanowieniom opisanym w niniejszej polityce prywatności. 

Oprócz danych zdrowotnych oraz ogólnobranżowych lub rządowych ankiet/kwestionariuszy, w których jesteśmy zobowiązani wziąć udział, zwykle nie zbieramy żadnych specjalnych kategorii danych osobowych na temat użytkownika (obejmuje to szczegóły dotyczące rasy lub pochodzenia etnicznego, przekonania religijne lub filozoficzne, życie seksualne, orientację seksualną, poglądy polityczne i członkostwo w związkach zawodowych). 

2.1 JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE PODA DANYCH OSOBOWYCH 

W przypadkach, gdy mamy obowiązek zebrania danych osobowych zgodnie z prawem lub zgodnie z postanowieniami umownymi, a użytkownik nie dostarczy tych danych na żądanie, możemy nie być w stanie wykonać zawartej umowy lub umowy, którą staramy się zawrzeć (na przykład, aby zapewnić użytkownikowi nasze usługi). W takim przypadku być może będziemy musieli anulować nasz produkt lub usługę, ale powiadomimy użytkownika, jeśli tak się stanie. 

3. W JAKI SPOSÓB GROMADZONE SĄ DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA 

Używamy różnych metod zbierania opisanych powyżej kategorii danych od użytkownika i na jego temat, takich jak: 

 • Kontakt bezpośredni. Użytkownik może podać swoje dane osobowe przez wypełnienie formularzy lub kontakt listowny, telefoniczny i e-mailowy lub inny z nami. Obejmuje to dane osobowe podawane, gdy użytkownik:
  • ubiega się on-line lub inaczej o nasze usługi lub produkty; 
  • zawiera umowę, aby otrzymywać nasze usługi; lub
  • prosi o wysyłkę materiałów reklamowych. 
 • Technologie lub kontakty zautomatyzowane. Kiedy użytkownik korzysta z naszej witryny internetowej, możemy automatycznie gromadzić dane techniczne dotyczące sprzętu, korzystania z przeglądarki i nawyków w zakresie przeglądania. Zbieramy te dane osobowe przez korzystanie z plików cookie, plików dziennika i innych tym podobnych technologii. Dotyczące użytkownika dane techniczne możemy również otrzymać, kiedy odwiedzi on inne witryny internetowe, w których zamieszczone są nasze pliki cookie. Zagregowane dane dają „widok makro” schematu ruchu odwiedzających oraz wgląd w to, które sekcje użytkownik witryny odwiedza najczęściej. Korzystamy z tych informacji, aby określić, jaka technologia jest dostępna na komputerach użytkowników, aby mogła im lepiej służyć, wykorzystując bardziej zaawansowane technologie (np. Macromedia Flash). Żadne z tych informacji nie są połączone z danymi osobowymi.
  • Od odwiedzających naszą witrynę pasywnie zbieramy następujące informacje, które rejestrujemy:
   • rodzaj przeglądarki,
   • adres IP,
   • nazwa domeny,
   • godzina dostępu,
   • system operacyjny.
 • Podmioty zewnętrzne i źródła publiczne. Możemy otrzymywać dane osobowe użytkownika od różnych podmiotów trzecich i ze źródeł publicznych, jak określono poniżej:
  • Możemy otrzymywać dane techniczne od następujących podmiotów:
   • dostawcy usług analitycznych, jak Google; 
   • sieci reklamowe; 
   • dostawcy usług wyszukiwania; 
   • portale. 
  • Dane do kontaktu i transakcyjne od dostawców usług technicznych, płatniczych i transportowych. 
  • Dane identyfikacyjne i do kontaktu od brokerów lub agregatorów danych. 

4. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY I UJAWNIAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA 

Dane osobowe użytkownika będziemy wykorzystywać tylko wtedy, gdy zezwala na to prawo. Najczęściej będziemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika w następujących okolicznościach: 

 • gdy jest to konieczne do realizacji umowy, którą mamy zamiar zawrzeć lub którą zawarliśmy z użytkownikiem lub spełnienia innych zobowiązań prawnych; 
 • gdy jest to niezbędne do realizacji naszych uzasadnionych celów (lub celów podmiotu zewnętrznego), a interesy i podstawowe prawa użytkownika nie okażą się nadrzędne wobec tych uzasadnionych celów (obowiązuje na terenie EOG i Wielkiej Brytanii); 
 • gdy musimy przestrzegać zobowiązań prawnych lub regulacyjnych. 

Na terenie EOG, w związku z wysyłaniem do użytkownika bezpośrednich wiadomości marketingowych za pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS-ów, zrobimy to tylko wtedy, gdy (i) mamy wyraźną zgodę użytkownika lub (ii) jest on istniejącym klientem. Użytkownik ma prawo wycofać zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych w dowolnym momencie, kontaktując się z nami. 

4.1 CELE, DO KTÓRYCH WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA 

Poniżej przedstawiamy w formie tabeli opis sposobu, w jaki planujemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika, oraz podstawę prawną, na jakiej się opieramy. W stosownych przypadkach określiliśmy również nasz uzasadniony interes. 

Należy pamiętać, że możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika na mocy więcej niż jednej podstawy prawnej, w zależności od konkretnego celu, w jakim te dane wykorzystujemy. Prosimy o kontakt w razie chęci uzyskania szczegółowych informacji na temat konkretnej podstawy prawnej, na której się opieramy w celu przetwarzania danych osobowych użytkownika, jeżeli w poniższej tabeli podano więcej niż jedną podstawę.

Cel/działanieKategoria danychPodstawa prawna przetwarzania, w tym podstawa prawnie uzasadnionego interesu
Rejestracja użytkownika jako nowego klienta(a) Dane tożsamości
(b) Dane do kontaktu
Realizacja umowy z użytkownikiem
Przetwarzanie i dostarczanie usług lub wykonywanie zobowiązań umownych na rzecz użytkownika, w tym pobieranie i odzyskiwanie należnych nam kwot pieniężnych(a) Dane tożsamości
(b) Dane do kontaktu
(c) Dane finansowe
(d) Dane transakcyjne
(e) Dane marketingowe i do kontaktu
(a) Realizacja umowy z użytkownikiem
(b) Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (w celu odzyskania należnych nam środków)
Zarządzanie relacją z użytkownikiem, co obejmuje:
(a) Informowanie użytkownika o zmianach regulaminu lub polityki prywatności
(b) Prośby o pozostawienie recenzji lub wypełnienie ankiety/kwestionariusza
(a) Dane tożsamości
(b) Dane do kontaktu
(c) Dane profilowe
(d) Dane marketingowe i do komunikacji
(a) Realizacja umowy z użytkownikiem
(b) Niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
(c) Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (aby aktualizować dokumentację i badać, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów/usług)
Umożliwienie wypełnienia ankiety/kwestionariusza(a) Dane tożsamości
(b) Dane do kontaktu
(c) Dane profilowe
(d) Dane dotyczące użytkowania
(e) Dane marketingowe i do kontaktu
(a) Realizacja umowy z użytkownikiem
(b) Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (aby badać, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów/usług, by rozwijać je i naszą działalność)
Ocena, czy użytkownik jest uprawniony/kwalifikuje się do wzięcia udziału w konkretnym badaniu klinicznym, powiązanym badaniu klinicznym lub programie wsparcia klinicznego przeprowadzanego przez naszych klientów(a) Dane tożsamości
(b) Dane do kontaktu
(c) Dane zdrowotne
(a) Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów w celu opracowania naszych produktów/usług
(b) Niezbędne w celu wypełnienia zobowiązań umownych z naszymi klientami końcowymi
Zarządzanie i ochrona firmy i tej witryny internetowej (w tym rozwiązywanie problemów, analiza danych, testowanie, konserwacja systemu, wsparcie, raportowanie i hosting danych)(a) Dane tożsamości
(b) Dane do kontaktu
(c) Dane techniczne
(a) Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (do prowadzenia działalności, świadczenia usług administracyjnych i informatycznych, bezpieczeństwa sieci, zapobiegania oszustwom oraz w kontekście reorganizacji działalności lub restrukturyzacji grupy)
(b) Niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
(c) Niezbędne do rozwiązywania sporów
Dostarczanie użytkownikom odpowiednich treści i reklam internetowych oraz pomiar lub zrozumienie skuteczności reklam, które jemu dostarczamy(a) Dane tożsamości
(b) Dane do kontaktu
(c) Dane profilowe
(d) Dane dotyczące użytkowania
(e) Dane marketingowe i do kontaktu
(f) Dane techniczne
Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (aby badać, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów/usług, by rozwijać je i naszą działalność oraz opracowywać strategię marketingową)
Korzystanie z analizy danych w celu ulepszenia naszej witryny internetowej, produktów/usług, działań marketingowych, relacji z klientami i doświadczeń; dostarczanie protokołów kontroli w odniesieniu do zgody(a) Dane techniczne
(b) Dane dotyczące użytkowania
Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (w celu definiowania rodzajów klientów dla naszych produktów i usług, aby nasza witryna internetowa była aktualna, aby rozwijać naszą działalność oraz opracowywać strategię marketingową)
Sugestie i rekomendacje dotyczące towarów lub usług, które mogą zainteresować użytkownika(a) Dane tożsamości
(b) Dane do kontaktu
(c) Dane techniczne
(d) Dane dotyczące użytkowania
(e) Dane profilowe
Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (aby rozwijać nasze produkty/usługi i działalność)
Wypełnianie zobowiązań prawnych, w tym związanych ze stosownymi rządowymi postępowaniami przygotowawczymi, wezwaniami do sądu lub innymi postępowaniami prawnymi lub innych niezbędnych do zapobiegania szkodom fizycznym lub finansowym lub zapobiegania przestępstwom i oszustwom(a) Dane tożsamości
(b) Dane do kontaktu
(c) Dane techniczne
(d) Dane dotyczące użytkowania
(e) Dane profilowe
(a) Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (w celu ochrony naszej firmy, pracowników, klientów i społeczeństwa)
(b) Niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
(c) Niezbędne do rozwiązywania sporów

4.2 UJAWNIANIE INFORMACJI PODMIOTOM ZEWNĘTRZNYM 

Co do zasady nie udostępniamy klinicznych danych osobowych użytkownika żadnej firmie spoza CTM, z wyjątkiem naszych zaufanych klientów i usługodawców, jeśli jest to potrzebne do celów prowadzenia badań. 

Możemy też udostępniać dane osobowe użytkownika osobom trzecim wymienionym poniżej do celów przedstawionych w tabeli w punkcie 4.1. 

 • Zewnętrzni podwykonawcy, którzy świadczą dla nas usługi lub pomagają w świadczeniu usług na rzecz użytkownika. W przypadku gdy korzystamy z usług podwykonawców, którzy mają dostęp do danych osobowych użytkownika, zapewniamy, że obowiązują surowe warunki umowne zapewniające, że przetwarzają oni dane osobowe tylko w zakresie, w jakim upoważnimy ich do tego na piśmie, i że we wszystkich takich umowach istnieją odpowiednio sformułowane klauzule poufności i ochrony danych. 
 • Podmioty zewnętrzne, którym możemy sprzedać lub przekazać część naszej działalności lub zasobów lub z którymi możemy się połączyć. Ewentualnie możemy też przejąć inne firmy lub się z nimi połączyć. Jeśli w naszej działalności zajdą takie zmiany, wówczas nowi właściciele będą mogli wykorzystywać dane osobowe użytkownika w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności. 
 • Możemy ujawniać dane osobowe organom ścigania, organom rządowym lub w inny sposób w odpowiedzi na wezwania sądowe lub procesy zgodnie z wymogami obowiązującego prawa lub w okolicznościach związanych z możliwością powstania szkody fizycznej lub finansowej, oszustwa lub przestępstwa. 

Od wszystkich podmiotów zewnętrznych wymagamy przestrzegania zasad bezpieczeństwa danych osobowych oraz postępowania z takimi danymi zgodnie z prawem. Nie zezwalamy podmiotom zewnętrznym będącym dostawcami usług na wykorzystywanie danych osobowych użytkownika do swoich własnych celów i mają one prawo do przetwarzania danych osobowych użytkownika wyłącznie w określonych celach i zgodnie z naszymi instrukcjami. 

Nie sprzedajemy danych osobowych użytkownika żadnym podmiotom zewnętrznym. Wykorzystywanie i ujawnianie przez nas zdrowotnych danych osobowych umożliwiających identyfikację („PIHI”, ang. Personal Identifiable Health Information) jest ograniczone do minimalnej ilości danych osobowych potrzebnych do osiągnięcia zamierzonego celu konkretnego badania klinicznego i są one wykorzystywane w związku z działaniami w ramach badań przesiewowych poprzedzających badanie kliniczne. Obejmuje to wykorzystywanie kwestionariuszy, które zawierają tylko pytania natury zdrowotnej i medycznej, mające bezpośredni związek z danym badaniem klinicznym, jak określono w zatwierdzonych protokołach. 

Co do zasady nie będziemy wykorzystywać danych PIHI ani ujawniać ich żadnym podmiotom zewnętrznym, o ile nie uzyskamy na to wyraźnej zgody użytkownika. 

W wyjątkowych przypadkach możemy ujawniać dane PIHI, gdy zobowiążą nas do tego odnośne przepisy lub rozporządzenia. W szczególności obejmuje to między innymi sytuacje, w których jesteśmy zobowiązani do ujawnienia takich danych PIHI na wniosek organów władzy państwowej, na przykład w celu spełnienia wymagań organów ścigania lub organów bezpieczeństwa. Obejmuje to wykorzystywanie lub ujawnianie danych, aby: 

 • zapobiegać chorobom, urazom lub niepełnosprawności lub kontrolować je; 
 • zgłaszać choroby, urazy lub niepełnosprawność; 
 • pomagać w nadzorze nad zdrowiem publicznym, postępowaniu przygotowawczym lub interwencjach; 
 • zgłaszać wykorzystywanie lub zaniedbywanie dzieci, lub przemoc domową; 
 • zapobiegać poważnemu zagrożeniu dla osób fizycznych, zdrowia lub bezpieczeństwa publicznego; 
 • przekazać dane koronerom lub ekspertom medycyny sądowej lub w celu pobrania tkanek; 
 • odpowiadać na postępowania sądowe i odpowiednie orzeczenia sądowe lub wezwania; 
 • przekazywać je w związku z konkretnymi działaniami rządu i na rzecz odszkodowań dla pracowników; 
 • ujawniać je przez pracowników, którzy są demaskatorami lub ofiarami przestępstwa; 
 • gdy w dobrej wierze uważamy, że ujawnienie danych jest konieczne w celu ochrony naszych praw lub bezpieczeństwa użytkownika, bezpieczeństwa innych osób lub na potrzeby postępowania przygotowawczego w sprawie oszustwa. 

4.3 REZYGNACJA 

Użytkownik może w dowolnym momencie poprosić nas lub podmioty zewnętrzne o zaprzestanie wysyłania informacji/przypomnień, kontaktując się z nami. 

Jeśli użytkownik zrezygnuje z otrzymywania informacji/przypomnień, nie będzie to miało zastosowania do danych osobowych przekazanych nam w wyniku zakupu produktu/usługi, rejestracji gwarancji, w związku z opinią na temat produktu/usługi lub innych transakcji. 

4.4 PLIKI COOKIE 

Pliki cookie wykorzystujemy wyłącznie do rejestrowania informacji o tym, które strony użytkownicy odwiedzają, do rejestrowania wcześniejszych działań oraz zarządzania sesjami i personalizacji ich. Korzystanie z plików cookie umożliwia lepszą obsługę odwiedzających, którzy powracają na naszą witrynę. 

Użytkownik może zmienić ustawienia swojej przeglądarki w taki sposób, aby odrzucała wszystkie lub niektóre pliki cookie przeglądarki lub informowała, kiedy witryny internetowe ustawiają lub uzyskują dostęp do plików cookie. Należy mieć świadomość, że po wyłączeniu lub odrzuceniu plików cookie niektóre elementy tej witryny internetowej mogą stać się niedostępne lub działać nieprawidłowo. 

4.4.1 Kontrolowanie plików cookie. Interaktywne oświadczenie CTM dotyczące plików cookie wyraźnie określa, w jaki sposób monitorowane jest zachowanie użytkownika, i oferuje łatwe w użyciu funkcje kontroli dotyczące udzielania i cofania zgody. Użytkownik ma kontrolę nad tym, aby pliki cookie nie były umieszczane na jego komputerze do czasu wyrażenia zgody przez działanie potwierdzające. 

 4.5 ZMIANA CELU 

Będziemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika wyłącznie do celów, dla których je zgromadziliśmy, o ile zasadnie nie uznamy, że musimy je wykorzystać w innym celu, który jest zgodny z pierwotnym celem. 

Jeśli będziemy musieli wykorzystać dane osobowe użytkownika do niepowiązanego celu, powiadomimy o tym użytkownika i wyjaśnimy podstawę prawną, która nam na to pozwala. 

Należy pamiętać, że możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika bez jego wiedzy i zgody, zgodnie z powyższymi zasadami, jeżeli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo. 

4.6 WYKORZYSTYWANIE DANYCH ZDROWOTNYCH W STANACH ZJEDNOCZONYCH 

Ustawa o przenośności i rozliczalności ubezpieczeń zdrowotnych z 1996 r. („HIPAA”, ang. Health Insurance Portability and Accountability Act) oraz późniejsze przepisy opublikowane przez Departament Zdrowia i Opieki Społecznej („DHHS”) nakładają ograniczenia na inne organizacje (podmioty objęte ustawą), które mogą być nimi objęte na mocy HIPAA w odniesieniu do relacji użytkownika z CTM. CTM, w ramach świadczenia usług call center w związku z rekrutacją uczestników na rzecz jednej z tych organizacji, może podlegać zobowiązaniu do przestrzegania niektórych aspektów HIPAA w odniesieniu do prowadzenia działalności badawczej z udziałem ludzi. 

Mimo iż CTM nie jest podmiotem objętym ustawą zgodnie z definicją zawartą w przepisach HIPAA dotyczących prywatności, nasze zasady i procedury regulujące prawa uczestników badań do prywatności, zawarte w niniejszej polityce prywatności, są zgodne z tymi, które są wymagane przez HIPAA dla podmiotów objętych ustawą i będą normą dla działalności badawczej obejmującej dane PIHI. 

Wszystkie dane PIHI zgromadzone przez CTM w związku z rekrutacją osób do badań klinicznych są rejestrowane elektronicznie i przesyłane przez bezpieczne połączenie sieciowe do bezpiecznej bazy danych. Zasady CTM w zakresie bezpieczeństwa danych są zgodne ze standardami Dobrej Praktyki Klinicznej, HIPAA i RODO. CTM ma osobne zasady bezpieczeństwa w celu zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego, bezpieczeństwa sieci i bezpieczeństwa aplikacji. 

5. PRZEKAZYWANIE DANYCH ZA GRANICĘ 

Niektóre dane osobowe mogą być przechowywane na serwerach w USA. Obejmuje to przekazywanie danych użytkownika poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”) lub Wielką Brytanię. Ponadto korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, których serwery informatyczne znajdują się w USA, i na których przechowywane są dane osobowe użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie danych osobowych do USA. 

Przy każdorazowym przekazywaniu lub przetwarzaniu danych osobowych użytkownika poza EOG lub Wielką Brytanię dbamy o zapewnienie podobnego poziomu ich ochrony, korzystając ze specjalnych umów zatwierdzonych przez Komisję Europejską (lub brytyjskie biuro ICO), które zapewniają taką samą ochronę danych osobowych, jak w Europie. 

6. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH 

Podjęliśmy wraz z zewnętrznymi partnerami świadczącymi usługi hostingu odpowiednie środki bezpieczeństwa, by zapobiec przypadkowej utracie danych osobowych, nieuprawnionemu ich wykorzystaniu, zmianie lub ujawnieniu bądź dostępowi do nich. Ponadto ograniczamy możliwości dostępu do danych osobowych do tych pracowników, przedstawicieli, podwykonawców i innych podmiotów zewnętrznych, dla których znajomość tych danych jest konieczna w celu prowadzenia działalności biznesowej. Będą oni przetwarzać dane osobowe użytkownika wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i będą podlegać obowiązkowi zachowania poufności. 

Wdrożyliśmy również procedury na wypadek podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa danych; w przypadkach gdy wymagają tego od nas przepisy, zawiadomimy użytkownika oraz odpowiedni organ o podejrzeniu naruszeń. 

7. PRZECHOWYWANIE DANYCH 

Będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika jedynie tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadziliśmy, w tym w celu spełnienia wszelkich wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych. 

Przy ustalaniu odpowiedniego okresu przechowywania danych osobowych bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko szkody związanej z nieuprawnionym wykorzystaniem danych osobowych, cele, dla których przetwarzamy dane osobowe, oraz to, czy jesteśmy w stanie je osiągnąć innymi środkami, a także odpowiednie wymogi prawne. 

W niektórych okolicznościach na terenie EOG i Wielkiej Brytanii użytkownik może poprosić nas o usunięcie jego danych: więcej informacji znajduje się w części zatytułowanej „Prawa użytkownika do prywatności danych na mocy RODO i brytyjskich przepisów o ochronie prywatności”. 

Możemy również anonimizować dane osobowe użytkownika (aby nie można ich było już z nim skojarzyć) w celach badawczych lub statystycznych, w którym to przypadku możemy korzystać z tych informacji bezterminowo bez dalszego powiadomienia użytkownika. 

8. PRAWA UŻYTKOWNIKA DO PRYWATNOŚCI DANYCH NA MOCY RODO I BRYTYJSKICH PRZEPISÓW O OCHRONIE PRYWATNOŚCI 

W niektórych okolicznościach na terenie EOG i Wielkiej Brytanii przysługują użytkownikowi następujące, wynikające z przepisów o ochronie danych prawa dotyczące jego danych osobowych: 

Zażądanie dostępu do swoich danych osobowych (tzw. „wniosek osoby, której dane dotyczą, o dostęp”). Pozwala to uzyskać kopie danych osobowych użytkownika, które posiadamy, oraz sprawdzić, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem. 

Zażądanie sprostowania danych osobowych, które przechowujemy. Umożliwia to zlecenie korekty wszelkich niekompletnych lub nieprawdziwych przechowywanych przez nas danych, które dotyczą użytkownika, chociaż być może będziemy musieli zweryfikować prawdziwość nowych danych, które użytkownik nam dostarczy. 

Żądanie usunięcia danych osobowych. Umożliwia to użytkownikowi zażądanie, byśmy usunęli jego dane osobowe w sytuacji, gdy nie istnieje dobry powód dla ich przetwarzania. Użytkownik ma również prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych w przypadku, gdy z powodzeniem wyegzekwuje on swoje prawo do sprzeciwu wobec ich przetwarzania (patrz niżej); jeśli okaże się, że przetwarzaliśmy jego dane niezgodnie z prawem lub jeśli miejscowe przepisy prawa wymagają od nas usunięcia jego danych osobowych. Warto jednak mieć świadomość, że nie zawsze możemy mieć możliwość zastosowania się do żądania usunięcia danych z uzasadnionych przyczyn prawnych, o czym poinformujemy użytkownika, o ile zajdzie taka potrzeba, bezpośrednio po otrzymaniu żądania. 

Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych użytkownika, gdy kierujemy się naszym uzasadnionym interesem (lub interesem osób trzecich), a z konkretnej sytuacji danego użytkownika wynika kwestia, która sprawia, że chce on sprzeciwić się przetwarzaniu na tej podstawie, ponieważ uważa, że ma to wpływ na jego podstawowe prawa i wolności. Użytkownik ma również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego. W niektórych przypadkach możemy wykazać, że mamy ważne uzasadnione podstawy do przetwarzania danych użytkownika, które to podstawy są nadrzędne wobec jego praw i wolności. 

Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Umożliwia to użytkownikowi zażądanie od nas, abyśmy zawiesili przetwarzanie jego danych osobowych w następujących sytuacjach: (a) jeśli użytkownik chce, abyśmy sprawdzili poprawność danych; (b) jeśli wykorzystujemy dane w sposób niezgodny z prawem, ale użytkownik nie chce, byśmy je usunęli; (c) jeśli użytkownik chce, abyśmy przechowywali dane nawet po tym, jak nie będzie to już z naszego punktu widzenia wymagane, ponieważ użytkownik potrzebuje ich do wniesienia lub dochodzenia roszczeń prawnych lub do obrony przed roszczeniami; lub (d) jeśli użytkownik sprzeciwił się wykorzystywaniu swoich danych, a my musimy zweryfikować, czy nie ma nadrzędnych uzasadnionych podstaw dla ich dalszego wykorzystywania. 

Żądanie przeniesienia danych osobowych na rzecz użytkownika lub podmiotu zewnętrznego. Przekażemy dane osobowe użytkownikowi lub wskazanemu przez niego podmiotowi zewnętrznemu w uporządkowanym, powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Należy zwrócić uwagę, ze prawo to dotyczy wyłącznie zautomatyzowanych danych, na których wykorzystywanie przez nas użytkownik wyraził zgodę lub przypadków, gdy wykorzystywaliśmy te dane do realizacji zawartej z nim umowy. 

Wycofanie swojej zgody w dowolnym momencie w sytuacjach, gdy przetwarzamy dane osobowe w oparciu o zgodę użytkownika. Jednak nie będzie to mieć wpływu na legalność przetwarzania danych przed wycofaniem zgody przez użytkownika. Jeśli użytkownik wycofa swoją zgodę, możemy nie być w stanie dłużej dostarczać mu pewnych produktów lub świadczyć pewnych usług. W takim przypadku poinformujemy o tym w momencie wycofywania zgody. 

Jeśli użytkownik chce skorzystać z któregokolwiek z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt. 

Na terenie EOG użytkownik może w dowolnym momencie złożyć skargę do odnośnego krajowego organu nadzorczego. Na przykład w Wielkiej Brytanii jest to Biuro Komisarza ds. Informacji („ICO”), brytyjski organ nadzorczy do spraw ochrony danych (www.ico.org.uk). Będziemy jednak wdzięczni za możliwość odniesienia się do wątpliwości przed skontaktowaniem się użytkownika z jednym z krajowych organów nadzorczych, dlatego w pierwszej kolejności prosimy o kontakt z nami. 

Wykaz organów nadzorczych jest dostępny tutaj: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

8.1 ZWYKLE BRAK WYMAGANEJ OPŁATY 

Za uzyskanie dostępu do swoich danych osobowych (lub skorzystanie z pozostałych praw) użytkownik nie będzie musiał wnosić żadnej opłaty. 

8.2 CZEGO MOŻEMY POTRZEBOWAĆ OD UŻYTKOWNIKA 

Możemy potrzebować od użytkownika określonych informacji, które pomogą potwierdzić jego tożsamość i prawo dostępu do danych osobowych (lub inne jego prawa). Jest to środek bezpieczeństwa mający na celu zagwarantowanie, że dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnej osobie, która nie ma prawa ich otrzymać. Możemy również skontaktować się z użytkownikiem w celu poproszenia o dodatkowe informacje dotyczące żądania, aby przyspieszyć naszą odpowiedź. 

8.3 LIMIT CZASOWY NA ODPOWIEDŹ 

Staramy się odpowiadać na wszelkie uzasadnione żądania w ciągu 30 dni roboczych. W wyjątkowych przypadkach może nam to zająć więcej niż 30 dni roboczych, jeśli żądanie okaże się bardzo złożone lub jeśli użytkownik wystosuje wiele żądań. W takiej sytuacji użytkownik otrzyma od nas stosowne powiadomienie i będziemy go na bieżąco informować o postępach. 

9. PRAWA DO OCHRONY PRYWATNOŚCI DANYCH W STANIE KALIFORNIA 

Mieszkańcy Kalifornii mają następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych 

 • Prawo do informacji o tym, jakie dane osobowe zgromadziliśmy, wykorzystaliśmy, ujawniliśmy i sprzedaliśmy. Aby przesłać wniosek, należy się z nami skontaktować. Użytkownik może także wyznaczyć upoważnionego przedstawiciela do złożenia wniosku o dostęp w jego imieniu. 
 • Prawo do wnioskowania o usunięcie wszelkich danych osobowych zebranych na temat użytkownika. Aby przesłać wniosek o usunięcie danych, należy się z nami skontaktować. Użytkownik może także wyznaczyć upoważnionego przedstawiciela do złożenia wniosku o usunięcie danych w jego imieniu. 

Gdy użytkownik skorzysta z tych praw i złoży stosowny wniosek, zweryfikujemy tożsamość użytkownika, prosząc go o podanie informacji, takich jak adres e-mail, numer telefonu lub dane konta użytkownika w naszym serwisie. Możemy również użyć zewnętrznego podmiotu w celu zweryfikowania tożsamości użytkownika. Należy pamiętać, że jesteśmy zobowiązani do honorowania takich wniosków tylko dwa razy w okresie 12 miesięcy. 

Korzystanie z tych praw nie będzie miało negatywnego wpływu na cenę ani jakość naszych towarów lub usług. 

W ciągu 12 miesięcy poprzedzających datę niniejszej polityki prywatności CTM nie sprzedała żadnych zgromadzonych danych osobowych użytkownika; nie ma też takich planów w przyszłości. 

10. DEFINICJE 

EOG i Wielka Brytania 

Prawnie uzasadniony interes oznacza, na terenie EOG lub Wielkiej Brytanii, interes naszej firmy w prowadzeniu przedsiębiorstwa i zarządzaniu nim, tak abyśmy mogli zapewnić użytkownikowi jak najlepszą obsługę/produkt oraz najlepsze i najbezpieczniejsze opcje korzystania z usług. Zapewniamy, że weźmiemy pod uwagę i zrównoważymy każdy potencjalny wpływ na użytkownika (zarówno pozytywny, jak i negatywny) oraz prawa użytkownika, zanim przetworzymy jego dane osobowe dla naszych prawnie uzasadnionych interesów. Nie wykorzystujemy danych osobowych użytkownika do działań, w których nasze interesy są podrzędne wobec wpływu na użytkownika (o ile nie mamy zgody użytkownika lub nie jest to wymagane lub dozwolone przez prawo). Dodatkowe informacje na temat tego, w jaki sposób oceniamy nasze uzasadnione interesy pod kątem potencjalnego wpływu na użytkownika w odniesieniu do określonych działań można uzyskać, kontaktując się z nami. 

Realizacja umowy oznacza przetwarzanie danych osobowych użytkownika w zakresie niezbędnym dla realizacji umowy, której jest stroną, lub dla podjęcia na jego prośbę określonych kroków przed zawarciem takiej umowy. 

Przestrzeganie obowiązku wynikającego z przepisów prawa oznacza przetwarzanie danych osobowych użytkownika, kiedy jest to niezbędne, aby zastosować się do wynikającego z przepisów prawa obowiązku, któremu podlegamy. 

RODO to ogólne rozporządzenie Unii Europejskiej o ochronie danych. 

USA 

Podmiot objęty ustawą oznacza instytucję, organizację lub inny podmiot, który podlega przepisom Ustawy o przenośności i rozliczalności ubezpieczeń zdrowotnych z 1996 r. („HIPAA”). Podmioty objęte ustawą to między innymi: (i) plan opieki zdrowotnej, (ii) instytucja rozrachunkowa ubezpieczycieli medycznych oraz (iii) świadczeniodawca, który przesyła dane osobowe umożliwiające identyfikację w formie elektronicznej w związku z transakcją objętą HIPAA. Dane medyczne umożliwiające ustalenie tożsamości („PIHI”, ang. Personal Identifiable Health Information) oznaczają wszelkie informacje, w tym dane demograficzne zebrane od osoby, które:

 1. odnoszą się do (a) byłego, obecnego lub przyszłego zdrowia fizycznego lub psychicznego lub stanu osoby; (b) zapewnienia opieki zdrowotnej osobie fizycznej; lub (c) przeszłych, obecnych lub przyszłych płatności z tytułu świadczenia opieki zdrowotnej na rzecz danej osoby; oraz
 1. identyfikują daną osobę lub istnieje uzasadniona podstawa, by sądzić, że można je wykorzystać do identyfikacji tej osoby; oraz
 1. nie obejmują dokumentacji edukacyjnej ani dokumentacji medycznej objętej Ustawą o prawach do edukacji i prywatności w rodzinie ani dokumentacji zatrudnienia przechowywanej przez CTM jako pracodawcę.

KALIFORNIA 

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje, które identyfikują konkretnego konsumenta lub gospodarstwo domowe, odnoszą się go niego lub je opisują, lub mogą być w uzasadniony sposób lub racjonalnie z nim powiązane bezpośrednio lub pośrednio. 

KAŻDA JURYSDYKCJA 

Podmioty zewnętrzne to: 

 • Usługodawcy działający jako podmioty przetwarzające i świadczące usługi na naszą rzecz. 
 • Profesjonalni doradcy przetwarzający dane lub pełniący funkcję współadministratorów danych, w tym prawnicy, bankierzy, audytorzy oraz ubezpieczyciele, świadczący na naszą rzecz usługi konsultingowe, bankowe, prawne, ubezpieczeniowe i księgowe. 
 • Organy regulacyjne i inne organy państwowe działające jako podmioty przetwarzające lub pełniące funkcję współadministratorów danych w dowolnej jurysdykcji, w której działamy, i które w niektórych okolicznościach wymagają zgłoszenia działań związanych z przetwarzaniem.

Σύντομες πληροφορίες για
την οστεοαρθρίτιδα

 • Η οστεοαρθρίτιδα (ΟΑ) είναι η πιο συνηθισμένη μορφή αρθρίτιδας, η οποία είναι φλεγμονή και οίδημα στις αρθρώσεις. Η ΟΑ συμβαίνει όταν ο χόνδρος σε έναν σύνδεσμο αρχίζει να διαλύεται και να προκαλεί αλλαγές στο υποκείμενο οστό. Οι αλλαγές μπορεί να αρχίσουν αργά και να επιδεινώνονται με την πάροδο του χρόνου.9
 • ΟΑ εκδηλώνεται συνήθως στα χέρια, στους γοφούς και στα γόνατα.9
 • Οι παράγοντες κινδύνου για την ΟΑ περιλαμβάνουν τα εξής:9
 • Ηλικία (ο κίνδυνος αυξάνεται με την ηλικία)
 • Φύλο (οι γυναίκες είναι πιθανότερο να αναπτύξουν ΟΑ)
 • Υπερβολικό βάρος
 • Γενετική
 • Τα συμπτώματα της ΟΑ περιλαμβάνουν τα εξής:9
 • Άλγος ή πόνος
 • Δυσκολία στην κάμψη
 • Μειωμένο εύρος κινητικότητας
 • Οίδημα
 • Από το 1990, έχει υπάρξει 113% αύξηση στα περιστατικά ΟΑ σε όλον τον κόσμο. Το 2019, υπήρχαν πάνω από 527 εκατομμύρια περιστατικά.10
 • Μελέτες σε πληθυσμούς δείχνουν σταθερά ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ του υπερβολικού σωματικού βάρους ή της παχυσαρκίας και της ΟΑ γόνατος.11
 • Μελέτες έχουν δείξει ότι η απώλεια σωματικού βάρους μπορεί να βελτιώσει το επίπεδο άλγους και τη λειτουργία σε ασθενείς με ΟΑ γόνατος.11

Σύντομες πληροφορίες για
τον διαβήτη τύπου 2 (ΔΤ2)

 • Ο διαβήτης είναι μια πάθηση που εκδηλώνεται όταν ο οργανισμός δεν παράγει αρκετή ινσουλίνη ή όταν ο οργανισμός δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά την ινσουλίνη που παράγει.
 • Πάνω από 422 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο πάσχουν από διαβήτη.12
 • Πάνω από το 95% των ανθρώπων που πάσχουν από διαβήτη έχουν ΔΤ2.12
 • Οι παράγοντες κινδύνου για τον ΔΤ2 περιλαμβάνουν τα εξής:13
 • Προδιαβήτης
 • Υπερβολικό βάρος
 • Ηλικία 45 ετών και άνω
 • Ύπαρξη γονέα ή αδερφού/αδερφής με ΔΤ2
 • Σωματική άσκηση λιγότερο από 3 φορές την εβδομάδα
 • Αν δεν εφαρμοστεί θεραπεία, ο ΔΤ2 προκαλεί τη συσσώρευση του σακχάρου στο αίμα, γεγονός που επιφέρει τελικά σοβαρές συνέπειες, όπως οι εξής:14
 • Καρδιοπάθεια
 • Νεφροπάθεια
 • Τύφλωση
 • Ακρωτηριασμός

Σύντομες πληροφορίες για
την αποφρακτική υπνική άπνοια

 • Η αποφρακτική υπνική άπνοια (ΑΥΑ) συμβαίνει όταν οι ανώτεροι αεραγωγοί σας αποφράσσονται πολλές φορές κατά τη διάρκεια του ύπνου, με αποτέλεσμα να μειώνεται ή να διακόπτεται η ροή αέρα. Αυτό σημαίνει ότι η αναπνοή σας διακόπτεται για σύντομα χρονικά διαστήματα.6
 • Όσοι έχουν μεγάλες αμυγδαλές, υπερβολικό βάρος ή αλλαγές στα επίπεδα ορμονών μπορεί να έχουν αυξημένο κίνδυνο ΑΥΑ.6
 • Τα συμπτώματα της ΑΥΑ περιλαμβάνουν:6
 • Αναπνοή ρεγχάζουσα
 • Πρωινές κεφαλαλγίες
 • Χρόνια υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας
 • Κόπωση
 • Ευερεθιστότητα
 • Διαταραγμένη συγκέντρωση
 • Η ΑΥΑ είναι σχετικά συνηθισμένη πάθηση —μελέτες εκτιμούν ότι πάσχουν σχεδόν 1 στους 5 άνδρες και σχεδόν 1 στις 6 γυναίκες.7
 • Μελέτες έχουν δείξει ότι η απώλεια σωματικού βάρους μπορεί να βελτιώσει τα συμπτώματα της ΑΥΑ.8

Σύντομες πληροφορίες για
την καρδιαγγειακή νόσο

 • Η καρδιαγγειακή νόσος είναι μια ομάδα παθήσεων που επηρεάζουν την καρδιά και τα αιμοφόρα αγγεία.3
 • Σε αυτήν την ομάδα παθήσεων περιλαμβάνονται οι εξής:s:
 • Στεφανιαία νόσος3
 • Εγκεφαλοαγγειακή νόσος3
 • Περιφερική αρτηριακή νόσος3
 • Καρδιακή ανεπάρκεια4
 • Καρδιακές προσβολές και αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια προκαλούνται συνήθως από έμφραξη που εμποδίζει την καρδιά ή τον εγκέφαλο να λάβει τη ροή αίματος που χρειάζεται. Οι καρδιακές προσβολές και τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια ονομάζονται οξέα επεισόδια διότι είναι αιφνίδια και σοβαρά όταν ξεκινούν.3
 • Η καρδιαγγειακή νόσος είναι η κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως. Το 2019, σχεδόν 1 στους 3 ανθρώπους πέθαναν από καρδιαγγειακή νόσο.3
 • Οι παράγοντες κινδύνου για την καρδιαγγειακή νόσο περιλαμβάνουν τα εξής:
 • Ανθυγιεινή διατροφή
 • Σωματική αδράνεια
 • Χρήση προϊόντων καπνού
 • Επιβλαβή κατανάλωση οινοπνεύματος3
 • Υψηλή αρτηριακή πίεση5
 • Υψηλή χοληστερόλη5

Fatti in breve
sulla malattia cardiovascolare

 • Per malattia cardiovascolare si intende un gruppo di patologie che colpiscono il cuore e i vasi sanguigni.3
 • Questo gruppo di patologie include:
 • Cardiopatia coronarica3
 • Malattia cerebrovascolare3
 • Malattia arteriosa periferica3
 • Insufficienza cardiaca4
 • Gli attacchi cardiaci e gli ictus sono generalmente causati da un'ostruzione che impedisce al cuore o al cervello di ricevere il flusso sanguigno necessario. Gli attacchi cardiaci e gli ictus sono inoltre definiti eventi acuti per il loro esordio improvviso e grave.3
 • La malattia cardiovascolare è la principale causa di morte a livello globale. Nel 2019, quasi 1 decesso su 3 è stato causato da malattie cardiovascolari.3
 • I fattori di rischio per la malattia cardiovascolare comprendono:
 • Dieta non sana
 • Inattività fisica
 • Uso di tabacco
 • Uso improprio di alcol3
 • Ipertensione5
 • Colesterolo elevato5

Stručná fakta o
kardiovaskulárních onemocněních

 • Kardiovaskulární onemocnění je skupina stavů, které postihují srdce a krevní cévy.3
 • Do této skupiny onemocnění patří:
 • Ischemická choroba srdeční3
 • Cerebrovaskulární onemocnění3
 • Onemocnění periferních tepen3
 • Selhání srdce4
 • Srdeční záchvaty a mozkové mrtvice jsou obvykle způsobeny blokádou, která brání potřebnému průtoku krve srdcem nebo mozkem. Srdeční záchvaty a mozkové mrtvice se nazývají akutní události, protože jsou při svém začátku náhlé a závažné.3
 • Kardiovaskulární onemocnění jsou celosvětově hlavní příčinou smrti. V roce 2019 zemřela téměř 1 ze 3 osob na kardiovaskulární onemocnění.3
 • Mezi rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění patří:
 • Nezdravá dieta
 • Nedostatek tělesné činnosti
 • Užívání tabáku
 • Škodlivé užívání alkoholu3
 • Vysoký krevní tlak5
 • Vysoký cholesterol5

Schnelle Fakten zu
Herz-Kreislauf-Erkrankungen

 • Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind eine Gruppe von Erkrankungen, die das Herz und die Blutgefäße betreffen.3
 • Dazu zählen:
 • Koronare Herzkrankheit3
 • Zerebrovaskuläre Erkrankung3
 • Periphere arterielle Verschlusskrankheit3
 • Herzversagen4
 • Herz- und Schlaganfälle werden in der Regel durch eine Blockade verursacht, die verhindert, dass das Herz oder das Gehirn mit dem notwendigen Blutstrom versorgt wird. Herz- und Schlaganfälle werden als akute Ereignisse bezeichnet, weil sie plötzlich und schwerwiegend beginnen.3
 • Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind weltweit die häufigste Todesursache. Im Jahr 2019 starb fast jeder dritte Mensch an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung.3
 • Zu den Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen zählen:
 • Ungesunde Ernährung
 • Bewegungsmangel
 • Tabakkonsum
 • Gesundheitsschädlicher Alkoholkonsum3
 • Hoher Blutdruck5
 • Hoher Cholesterinspiegel5

Kurz ein paar Fakten zu
Herz-Kreislauf-Erkrankungen

 • Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind eine Gruppe von Erkrankungen, die das Herz und die Blutgefäße betreffen.3
 • Dazu zählen:
 • Koronare Herzkrankheit3
 • Zerebrovaskuläre Erkrankungen3
 • Periphere arterielle Verschlusskrankheit3
 • Herzversagen4
 • Herz- und Schlaganfälle werden in der Regel durch eine Blockade verursacht, die verhindert, dass das Herz oder das Gehirn mit dem notwendigen Blutstrom versorgt wird. Herz- und Schlaganfälle werden als akute Ereignisse bezeichnet, weil sie plötzlich und großer Heftigkeit auftreten.3
 • Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind weltweit die häufigste Todesursache. Im Jahr 2019 starb fast jeder dritte Mensch an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung.3
 • Zu den Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen zählen:
 • Ungesunde Ernährung
 • Bewegungsmangel
 • Tabakkonsum
 • Gesundheitsschädlicher Alkoholkonsum3
 • Hoher Blutdruck5
 • Hoher Cholesterinspiegel5

Fatti in breve
sull'apnea ostruttiva del sonno

 • L'apnea ostruttiva del sonno (Obstructive Sleep Apnea, OSA) si verifica quando le vie aeree superiori si ostruiscono più volte durante il sonno, riducendo o impedendo il flusso di aria. Ciò significa che la respirazione si interrompe per brevi periodi.6
 • I soggetti con tonsille grandi, eccesso ponderale o alterazioni dei livelli ormonali possono presentare un rischio più elevato di apnea ostruttiva del sonno.6
 • I sintomi dell'apnea ostruttiva del sonno possono includere:6
 • Russamento
 • Cefalee mattutine
 • Sonnolenza diurna cronica
 • Stanchezza
 • Irritabilità
 • Riduzione della concentrazione
 • L'apnea ostruttiva del sonno è piuttosto comune: secondo gli studi, ne soffrono quasi 1 uomo su 5 e quasi 1 donna su 6.7
 • Alcuni studi hanno dimostrato che il calo ponderale può migliorare i sintomi dell'apnea ostruttiva del sonno.8

Stručná fakta o
obstrukční spánkové apnoi

 • Obstrukční spánková apnoe (OSA) nastává, když se Vaše horní cesty dýchací během spánku mnohokrát zablokují, což sníží nebo zastaví proudění vzduchu. To znamená, že se Vaše dýchání na krátkou dobu zastaví.6
 • Osoby s velkými mandlemi, nadváhou nebo změnami hormonálních hladin mohou mít zvýšené riziko OSA.6
 • Mezi příznaky OSA patří:6
 • Chrápání
 • Ranní bolesti hlavy
 • Chronická denní ospalost
 • Únava
 • Podrážděnost
 • Zhoršená koncentrace
 • OSA je poměrně častá – studie odhadují, že je postižen téměř 1 z každých 5 mužů a téměř 1 z každých 6 žen.7
 • Studie ukázaly, že váhový úbytek může zlepšit příznaky OSA.8

Schnelle Fakten zu
obstruktiver Schlafapnoe

 • Obstruktive Schlafapnoe (OSA) tritt auf, wenn die oberen Atemwege während des Schlafs häufig blockiert werden, was den Luftstrom reduziert oder stoppt. Dies bedeutet, dass die Atmung für kurze Zeit aussetzt.6
 • Menschen mit großen Mandeln, Übergewicht oder Veränderungen des Hormonspiegels können ein erhöhtes Risiko für OSA haben.6
 • Zu den Symptomen von OSA gehört unter anderem:6
 • Schnarchen
 • Morgendliche Kopfschmerzen
 • Chronische Schläfrigkeit während des Tages
 • Ermüdung
 • Reizbarkeit
 • Beeinträchtigte Konzentration
 • OSA ist relativ häufig – Studien zufolge ist fast jeder fünfte Mann und fast jede sechste Frau von OSA betroffen.7
 • Studien haben gezeigt, dass Gewichtsverlust die Symptome von OSA verbessern kann.8

Kurz ein paar Fakten zu
obstruktiver Schlafapnoe

 • Obstruktive Schlafapnoe (OSA) tritt auf, wenn die oberen Atemwege während des Schlafs mehrmals blockiert werden, sodass der Luftstrom reduziert oder gestoppt wird. Dies bedeutet, dass die Atmung für kurze Zeit aussetzt.6
 • Menschen mit großen Mandeln, Übergewicht oder verändertem Hormonspiegel können ein erhöhtes Risiko für OSA haben.6
 • Zu den Symptomen von OSA gehört unter anderem:6
 • Schnarchen
 • Morgendliche Kopfschmerzen
 • Chronische Schläfrigkeit während des Tages
 • Ermüdung
 • Reizbarkeit
 • Beeinträchtigte Konzentration
 • OSA ist relativ häufig – Studien zufolge ist fast jeder fünfte Mann und fast jede sechste Frau von OSA betroffen.7
 • Studien haben gezeigt, dass Gewichtsabnahme die Symptome von OSA verbessern kann.8

Fatti in breve
sull'osteoartrite

 • L'osteoartrite (OA) rappresenta la più forma comune di artrite, che consiste nell'infiammazione e nel gonfiore delle articolazioni. L'osteoartrite si verifica quando la cartilagine all'interno di un'articolazione inizia a rompersi e determinare alterazioni nell'osso sottostante. Queste alterazioni possono esordire lentamente e peggiorare nel tempo.9
 • L'osteoartrite si localizza generalmente a livello delle mani, delle anche e delle ginocchia.9
 • I fattori di rischio per l'osteoartrite comprendono:9
 • Età (il rischio aumenta con l'età)
 • Sesso (le donne hanno maggiori probabilità di sviluppare l'osteoartrite)
 • Eccesso ponderale
 • Fattori genetici
 • I sintomi dell'osteoartrite possono includere:9
 • Dolore o indolenzimento
 • Rigidità
 • Escursione ridotta
 • Gonfiore
 • A partire dal 1990, si è verificato un aumento del 113% dei casi mondiali di osteoartrite. Nel 2019, sono stati registrati più di 527 milioni di casi.10
 • Gli studi basati sulla popolazione hanno costantemente dimostrato una correlazione tra eccesso ponderale o obesità e osteoartrite del ginocchio.11
 • Gli studi hanno dimostrato che il calo ponderale può migliorare il dolore e la funzionalità nei pazienti affetti da osteoartrite del ginocchio.11

Stručná fakta o
osteoartritidě

 • Osteoartritida (OA) je nejčastější formou artritidy, což je zánět a otok kloubů. OA nastává, když se chrupavka v kloubu začne rozpadat a způsobí změny v základní kosti. Změny mohou začít pomalu a postupem času se zhoršovat.9
 • OA se obvykle nachází v rukou, kyčlích a kolenou.9
 • Mezi rizikové faktory OA patří:9
 • Věk (riziko se s věkem zvyšuje)
 • Pohlaví (u žen je větší pravděpodobnost rozvoje OA)
 • Nadváha
 • Genetika
 • Mezi příznaky OA patří:9
 • Bolest
 • Ztuhlost
 • Omezená hybnost
 • Otok
 • Od roku 1990 došlo po celém světě k nárůstu OA o 113 %. V roce 2019 bylo více než 527 milionů případů.10
 • Populační studie trvale prokazují souvislost mezi nadváhou nebo obezitou a OA kolene.11
 • Studie ukázaly, že váhový úbytek může u pacientů s OA kolene zlepšit bolest a pohybovou funkci.11

Schnelle Fakten zu
Osteoarthritis

 • Osteoarthritis (OA) ist die häufigste Form der Arthritis, bei der es zu Entzündungen und Schwellungen in den Gelenken kommt. OA tritt auf, wenn der Knorpel in einem Gelenk abzubauen beginnt und Veränderungen am darunter liegenden Knochen verursacht. Die Veränderungen können langsam beginnen und sich mit der Zeit verschlimmern.9
 • OA tritt typischerweise in den Händen, Hüften und Knien auf.9
 • Zu den Risikofaktoren für OA zählen:9
 • Alter (das Risiko steigt mit dem Alter)
 • Geschlecht (Frauen erkranken häufiger an OA)
 • Übergewicht:
 • Genetik
 • Zu den Symptomen von OA gehört unter anderem:9
 • Schmerzen
 • Steifheit
 • Verminderter Bewegungsumfang
 • Schwellung
 • Seit 1990 ist die Zahl der OA weltweit um 113 % gestiegen. Im Jahr 2019 gab es mehr als 527 Millionen Fälle.10
 • Bevölkerungsbezogene Studien haben durchweg einen Zusammenhang zwischen Übergewicht oder Adipositas und Knie-OA gezeigt.11
 • Studien haben gezeigt, dass Gewichtsverlust Schmerzen und Funktion bei Patienten:innen mit Knie-OA verbessern kann.11

Kurz ein paar Fakten zu
Osteoarthrose

 • Osteoarthrose (OA) ist die häufigste Form der Arthritis, bei der es zu Entzündungen und Schwellungen in den Gelenken kommt. OA tritt auf, wenn der Knorpel in einem Gelenk langsam abgebaut wird, wodurch am darunter liegenden Knochen Veränderungen auftreten. Die Veränderungen beginnen meist langsam und verschlimmern sich mit der Zeit.9
 • OA tritt typischerweise an den Händen, Hüften und Knien auf.9
 • Zu den Risikofaktoren für OA zählen:9
 • Alter (das Risiko steigt mit dem Alter)
 • Geschlecht (Frauen erkranken häufiger an OA)
 • Übergewicht
 • Genetik
 • Zu den Symptomen von OA gehört unter anderem:9
 • Schmerzen
 • Steifheit
 • Geringerer Bewegungsumfang
 • Schwellung
 • Seit 1990 ist die Zahl der OA weltweit um 113 % gestiegen. Im Jahr 2019 gab es mehr als 527 Millionen Fälle.10
 • Studien mit der Bevölkerung haben durchweg einen Zusammenhang zwischen Übergewicht oder Adipositas und Knie-OA gezeigt.11
 • Studien haben gezeigt, dass eine Gewichtsabnahme bei Patientinnen und Patienten mit Knie-OA zu weniger Schmerzen und einem besseren Funktionsumfang führen kann.11

Fatti in breve
sul diabete di tipo 2 (T2D)

 • Il diabete è una patologia che si verifica quando l'organismo non produce insulina a sufficienza o non riesce a utilizzare correttamente l'insulina che produce.
 • Oltre 422 milioni di persone nel mondo soffrono di diabete.12
 • Oltre il 95% delle persone che soffrono di diabete presenta il tipo 2.12
 • I fattori di rischio per il diabete di tipo 2 comprendono:13
 • Presenza di prediabete
 • Eccesso ponderale
 • Età di almeno 45 anni
 • Presenza di un genitore o fratello/sorella con diabete di tipo 2
 • Attività fisica inferiore alle 3 volte a settimana
 • In assenza di trattamento, il diabete di tipo 2 determina l'accumulo di zuccheri nel sangue, che può comportare gravi conseguenze, come ad esempio:14
 • Malattia cardiaca
 • Malattia renale
 • Cecità
 • Amputazione

Stručná fakta o
diabetu 2. typu (T2D)

 • Diabetes je stav, ke kterému dochází, když tělo neprodukuje dostatek inzulinu nebo když tělo nedokáže efektivně využít inzulin, který produkuje.
 • Více než 422 milionů lidí po celém světě má diabetes.12
 • Více než 95 % lidí, kteří mají diabetes, mají T2D.12
 • Mezi rizikové faktory T2D patří:13
 • prediabetes,
 • nadváha,
 • věk 45 let a více,
 • rodič nebo sourozenec s T2D,
 • fyzická aktivita méně než 3krát za týden.
 • Neléčený T2D způsobuje hromadění cukru v krvi, což může nakonec vést k vážným následkům jako např.:14
 • srdeční onemocnění,
 • onemocnění ledvin,
 • slepota,
 • amputace.

Schnelle Fakten zu
Typ-2-Diabetes (T2D)

 • Diabetes ist eine Krankheit, die auftritt, wenn der Körper nicht genügend Insulin produziert oder wenn der Körper das produzierte Insulin nicht effektiv nutzen kann.
 • Weltweit sind mehr als 422 Millionen Menschen an Diabetes erkrankt.12
 • Mehr als 95 % der Menschen, die an Diabetes leiden, haben T2D.12
 • Zu den Risikofaktoren für T2D zählen:13
 • Prädiabetes
 • Übergewicht
 • Alter von 45 Jahren oder mehr
 • Elternteil oder ein Geschwisterteil mit T2D haben
 • Körperliche Aktivität weniger als 3 Mal pro Woche
 • Ohne Behandlung führt T2D zu einer Anhäufung von Zucker im Blut, was schließlich zu schwerwiegenden Folgen führen kann, wie zum Beispiel:14
 • Herzerkrankung
 • Nierenerkrankung
 • Blindheit
 • Amputation

Kurz ein paar Fakten zu
Typ-2-Diabetes (T2D)

 • Diabetes ist eine Krankheit, die auftritt, wenn der Körper nicht genügend Insulin produziert oder wenn der Körper das produzierte Insulin nicht effektiv nutzen kann.
 • Weltweit sind mehr als 422 Millionen Menschen an Diabetes erkrankt.12
 • Mehr als 95 % der Menschen, die an Diabetes leiden, haben T2D.12
 • Zu den Risikofaktoren für T2D zählen:13
 • Prädiabetes
 • Übergewicht
 • Alter von 45 Jahren oder mehr
 • Elternteil oder Geschwister mit T2D
 • Weniger als 3 Mal pro Woche körperliche Aktivität
 • Ohne Behandlung führt T2D zu einer Anhäufung von Zucker im Blut, was schließlich zu schwerwiegenden Folgen führen kann, wie zum Beispiel:14
 • Herzerkrankung
 • Nierenerkrankung
 • Blindheit
 • Amputation von Gliedmaßen

Preferencje ustawień plików cookie w tej witrynie internetowej

Używamy plików cookie, aby zoptymalizować działanie witryny internetowej i zapewnić użytkownikom jak najlepsze doświadczenia. Wymagane pliki cookie umożliwiają działanie kluczowych funkcji. Bez nich witryna nie może działać poprawnie i można je wyłączyć tylko przez zmianę preferencji przeglądarki.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wykorzystywanych przez nas plików cookie, należy zapoznać się z Polityką prywatności.

Kontynuując wizytę na tej witrynie, użytkownik wyraża zgodę na zapisywanie plików cookie.

Datos básicos sobre
la diabetes tipo 2 (DT2)

 • La diabetes es una afección que aparece cuando el cuerpo no produce suficiente insulina o cuando el cuerpo no puede usar de forma efectiva la insulina que produce.
 • Más de 422 millones de personas en todo el mundo tienen diabetes.12
 • Más del 95 % de las personas con diabetes tienen DT2.12
 • Los factores de riesgo para la DT2 incluyen los siguientes:13
 • Tener prediabetes
 • Tener sobrepeso
 • Tener 45 años o más
 • Tener un padre o hermano con DT2
 • Realizar actividad física menos de 3 veces a la semana
 • Sin tratamiento, la DT2 hace que el azúcar se acumule en la sangre, lo que, eventualmente, puede traer graves consecuencias, como las siguientes:14
 • Enfermedad cardíaca
 • Enfermedad renal
 • Ceguera
 • Amputación

Kilka faktów na
temat cukrzycy typu 2

 • Cukrzyca to choroba, która rozwija się, kiedy organizm nie wytwarza wystarczającej ilości insuliny lub nie jest w stanie skutecznie wykorzystać wytworzonej przez siebie insuliny.
 • Ponad 422 miliony ludzi na świecie choruje na cukrzycę12.
 • Ponad 95% osób chorych na cukrzycę ma cukrzycę typu 212.
 • Czynniki ryzyka cukrzycy typu 2 obejmują13:
 • stan przedcukrzycowy;
 • nadwagę;
 • ukończony 45 rok życia;
 • występowanie cukrzycy typu 2 u rodzica lub rodzeństwa;
 • uprawianie aktywności fizycznej rzadziej niż trzy razy w tygodniu.
 • Nieleczona cukrzyca typu 2 powoduje gromadzenie się cukru we krwi, co może prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak14:
 • choroba serca;
 • choroba nerek;
 • ślepota;
 • amputacje.

Información breve sobre
diabetes tipo 2 (DM2)

 • La diabetes es una afección que ocurre cuando el cuerpo no produce la cantidad suficiente de insulina, o bien cuando el cuerpo no logra utilizar de manera efectiva la insulina que sí produce.
 • Más de 422 millones de personas en el mundo padecen diabetes.12
 • Más del 95 % de las personas que padecen diabetes tienen DM2.12
 • Entre los factores de riesgo de la DM2, se encuentran los siguientes:13
 • padecer prediabetes;
 • tener exceso de peso;
 • tener 45 años o más;
 • tener un progenitor, un hermano o hermana con DM2;
 • realizar ejercicio físico menos de 3 veces por semana.
 • Sin tratamiento, la DM2 provoca que el azúcar se acumule en la sangre, y esto puede tener consecuencias graves como las siguientes:14
 • enfermedad cardíaca;
 • enfermedad renal;
 • ceguera;
 • amputación.

Quick Facts on
Type 2 Diabetes (T2D)

 • Diabetes is a condition that occurs when the body does not produce enough insulin, or when the body cannot effectively use the insulin it produces.
 • More than 422 million people worldwide have diabetes.12
 • More than 95% of the people who have diabetes have T2D.12
 • Risk factors for T2D include:13
 • Having prediabetes
 • Having excess weight
 • Being 45 years old or older
 • Having a parent or sibling with T2D
 • Being physically active less than 3 times per week
 • Without treatment, T2D causes sugar to build up in the blood, which can eventually lead to serious consequences such as:14
 • Heart disease
 • Kidney disease
 • Blindness
 • Amputation

Quelques faits en bref sur
le diabète de type 2 (DT2)

 • Le diabète est une maladie qui survient lorsque le corps ne produit pas assez d’insuline ou lorsque le corps ne peut pas utiliser efficacement l’insuline qu’il produit.
 • Plus de 422 millions de personnes dans le monde sont atteintes de diabète.12
 • Plus de 95 % des personnes atteintes de diabète ont le DT2.12
 • Les facteurs de risque de DT2 comprennent ce qui suit :13
 • Être atteint de prédiabète
 • Présenter un surpoids
 • Être âgé de 45 ans ou plus
 • Avoir un parent, un frère ou une sœur atteint du DT2
 • Pratiquer une activité physique moins de 3 fois par semaine
 • Sans traitement, le DT2 provoque une accumulation de glucose dans le sang, ce qui peut avoir des conséquences graves telles que :14
 • une maladie cardiaque
 • une maladie rénale
 • la cécité
 • une amputation

Datos básicos sobre
la osteoartritis

 • La osteoartritis (OA) es la forma más frecuente de artritis, la cual se presenta como una inflamación e hinchazón de las articulaciones. La OA aparece cuando el cartílago dentro de una articulación comienza a deteriorarse y provocar cambios en el hueso subyacente. Los cambios pueden comenzar lentamente y empeorar con el tiempo.9
 • La OA suele encontrarse en las manos, las caderas y las rodillas.9
 • Los factores de riesgo para la OA incluyen los siguientes:9
 • Edad (el riesgo aumenta con la edad)
 • Sexo (las mujeres tienen más probabilidades de desarrollar OA)
 • Sobrepeso
 • Genética
 • Los síntomas de la OA incluyen los siguientes:9
 • Dolor o molestias
 • Rigidez musculoesquelética
 • Disminución en el rango de movimiento
 • Hinchazón
 • Desde 1990, ha habido un aumento del 113 % en OA alrededor del mundo. En 2019, hubo más de 527 millones casos.10
 • Los estudios basados en la población han demostrado de forma consistente un vínculo entre el sobrepeso o la obesidad y la OA de rodilla.11
 • Los estudios han demostrado que la pérdida de peso podría mejorar el dolor y la función en pacientes con OA de rodilla.11

Kilka faktów na
temat choroby zwyrodnieniowej stawów

 • Choroba zwyrodnieniowa stawów (ChZS) to najczęstsza postać zapalenia stawów, czyli stanu zapalnego i obrzęku stawów. ChZS rozwija się, kiedy chrząstka stawowa zaczyna ulegać zniszczeniu, co powoduje zmiany w znajdujących się pod nią kościach. Zmiany te mogą powoli nasilać się z czasem9.
 • ChZS najczęściej dotyka rąk, bioder i kolan9.
 • Czynniki ryzyka ChZS obejmują9:
 • wiek (ryzyko zwiększa się z wiekiem);
 • płeć (u kobiet ChZS rozwija się częściej);
 • nadwagę;
 • predyspozycje genetyczne.
 • Objawy ChZS obejmują9:
 • ból;
 • sztywność;
 • ograniczony zakres ruchu;
 • obrzęk.
 • Od roku 1990 częstość występowania ChZS na świecie wzrosła o 113%. W roku 2019 stwierdzono ponad 527 milionów przypadków10.
 • Badania populacyjne konsekwentnie wskazują na istnienie związku pomiędzy nadwagą i otyłością a chorobę zwyrodnieniową stawu kolanowego11.
 • Badania wykazały, że obniżenie masy ciała może zmniejszyć ból i poprawić funkcjonowanie u osób z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego11.

Información breve sobre
la osteoartritis

 • La osteoartritis (OA) es el tipo más común de artritis, que es la inflamación e hinchazón de las articulaciones. La OA ocurre cuando el cartílago que se encuentra entre las articulaciones comienza a deteriorarse y causa cambios en los huesos que están debajo. Dichos cambios pueden comenzar de forma lenta y agravarse con el paso del tiempo.9
 • En particular, la OA se presenta en las manos, la cadera y las rodillas.9
 • Entre los factores de riesgo de la OA, se encuentran los siguientes:9
 • edad (el riesgos aumenta con la edad);
 • género (las mujeres son más propensas a desarrollar OA);
 • exceso de peso;
 • factores genéticos.
 • Entre los síntomas de la OA, se incluyen los siguientes:9
 • dolor;
 • rigidez musculoesquelética;
 • disminución de la movilidad;
 • hinchazón.
 • Desde 1990, se ha observado un incremento del 113 % en los casos de OA a nivel mundial. In 2019, se registraron más de 527 millones de casos.10
 • Estudios basados en la población han demostrado, de modo consistente, que existe una relación entre el exceso de peso o la obesidad y la OA de rodilla.11
 • Los estudios han demostrado que la pérdida de peso puede ayudar a mejorar el dolor y la movilidad en pacientes con OA de rodilla.11

Quick Facts on
Osteoarthritis

 • Osteoarthritis (OA) is the most common form of arthritis, which is inflammation and swelling in the joints. OA happens when the cartilage within a joint starts to break down and cause changes to the underlying bone. The changes may begin slowly and get worse over time.9
 • OA is typically found in the hands, hips, and knees.9
 • Risk factors for OA include:9
 • Age (risk increases with age)
 • Gender (women are more likely to develop OA)
 • Excess weight
 • Genetics
 • Symptoms of OA include:9
 • Pain or aching
 • Stiffness
 • Decreased range of motion
 • Swelling
 • Since 1990, there has been a 113% increase in OA around the world. In 2019, there were more than 527 million cases.10
 • Population-based studies have consistently shown a link between excess weight or obesity and knee OA.11
 • Studies have shown that weight loss may improve pain and function in patients with knee OA.11

Quelques faits en bref sur
l’arthrose

 • L’arthrose est la forme la plus courante d’arthrite, qui est l’inflammation et le gonflement des articulations. L’arthrose se produit lorsque le cartilage d’une articulation commence à se décomposer et à provoquer des changements dans l’os sous-jacent. Les changements peuvent commencer lentement et empirer avec le temps.9
 • L’arthrose touche généralement les mains, les hanches et les genoux.9
 • Les facteurs de risque d’arthrose comprennent ce qui suit :9
 • L’âge (le risque augmente avec l’âge)
 • Le sexe (les femmes sont plus susceptibles de développer de l’arthrose)
 • Le surpoids
 • La génétique
 • Les symptômes d’arthrose peuvent comprendre ce qui suit :9
 • La douleur, passagère ou continue
 • La raideur
 • La diminution de l’amplitude des mouvements
 • Le gonflement
 • Depuis 1990, il y a eu une augmentation de 113 % de l’arthrose dans le monde. En 2019, il y a eu plus de 527 millions de cas.10
 • Des études sur la population ont constamment montré un lien entre le surpoids ou l’obésité et l’arthrose du genou.11
 • Des études ont montré que la perte de poids peut réduire la douleur et améliorer la fonction chez les patients atteints d’arthrose du genou.11

Datos básicos sobre
la apnea obstructiva del sueño

 • La apnea obstructiva del sueño (AOS) aparece cuando las vías respiratorias superiores se bloquean muchas veces mientras duerme, lo que reduce o detiene el flujo de aire. Esto significa que su respiración se detiene por breves periodos de tiempo.6
 • Las personas con amígdalas agrandadas, sobrepeso o cambios en los niveles hormonales podrían tener un mayor riego de AOS.6
 • Los síntomas de la AOS incluyen los siguientes:6
 • Ronquidos
 • Cefaleas matutinas
 • Somnolencia diurna crónica
 • Fatiga
 • Irritabilidad
 • Concentración deteriorada
 • La AOS es bastante frecuente; los estudios estiman que casi 1 de cada 5 hombres y casi 1 de cada 6 mujeres se ven afectados.7
 • Los estudios han revelado que la pérdida de peso podría mejorar los síntomas de la AOS.8

Kilka faktów na
temat obturacyjnego bezdechu sennego

 • Obturacyjny bezdech senny ma miejsce wówczas, gdy górne drogi oddechowe są blokowane wielokrotnie podczas snu, co ogranicza lub uniemożliwia przepływ powietrza. Oznacza to, ze oddech ustaje na krótkie okresy czasu6.
 • Osoby z dużymi migdałkami, nadwagą oraz zaburzeniami hormonalnymi są narażone na większe ryzyko obturacyjnego bezdechu sennego6.
 • Objawy obturacyjnego bezdechu sennego obejmują6:
 • chrapanie;
 • poranne bóle głowy;
 • przewlekłą senność w ciągu dnia;
 • zmęczenie;
 • drażliwość;
 • zaburzenia koncentracji.
 • Obturacyjny bezdech senny występuje dość często – badania wskazują, że niemal 1 na 5 mężczyzn i 1 na 6 kobiet cierpi na obturacyjny bezdech senny7.
 • Badania wykazały, że obniżenie masy ciała może złagodzić objawy obturacyjnego bezdechu sennego8.

Información breve sobre
la apnea obstructiva del sueño

 • La apnea obstructiva del sueño (AOS) ocurre cuando la vía aérea superior se bloquea en repetidas ocasiones durante el sueño, lo que reduce o detiene el paso de aire hacia los pulmones. Esto quiere decir que la respiración se detiene por breves periodos de tiempo.6
 • En personas con amígdalas grandes, exceso de peso o cambios hormonales, el riesgo de sufrir AOS es mayor.6
 • Entre los síntomas de la AOS, se incluyen los siguientes:6
 • ronquidos;
 • cefaleas matutinas;
 • somnolencia diurna crónica;
 • fatiga;
 • irritabilidad;
 • concentración deteriorada.
 • La AOS es bastante común: los estudios calculan que la padecen alrededor de 1 de cada 5 hombres, y 1 de cada 6 mujeres.7
 • Los estudios han demostrado que la pérdida de peso puede ayudar a mejorar los síntomas de la AOS.8

Quick Facts on
Obstructive Sleep Apnoea

 • Obstructive sleep apnoea (OSA) happens when your upper airway becomes blocked many times during sleep, which reduces or stops airflow. This means that your breathing stops for brief periods.6
 • Those with large tonsils, excess weight, or changes in hormone levels may be at increased risk for OSA.6
 • Symptoms of OSA include:6
 • Snoring
 • Morning headaches
 • Chronic daytime sleepiness
 • Fatigue
 • Irritability
 • Impaired concentration
 • OSA is fairly common—studies estimate that almost 1 in every 5 men, and almost 1 in every 6 women are affected.7
 • Studies have shown that weight loss may improve symptoms of OSA.8

Quelques faits en bref sur
l’apnée obstructive du sommeil

 • L’apnée obstructive du sommeil (AOS) se produit lorsque les voies respiratoires supérieures sont bloquées de nombreuses fois pendant le sommeil, ce qui réduit ou interrompt le flux d’air. Cela signifie que la respiration s’arrête pendant de courtes périodes.6
 • Les personnes présentant de grosses amygdales, un surpoids ou des changements hormonaux peuvent être exposées à un risque accru d’AOS.6
 • Les symptômes d’AOS incluent ce qui suit:6
 • Le ronflement
 • Les céphalées matinales
 • La somnolence diurne chronique
 • La fatigue
 • L’irritabilité
 • La difficulté à se concentrer
 • L’AOS est assez fréquente – des études estiment que près d’un homme sur cinq et près d’une femme sur six sont touchés.7
 • Des études ont montré que la perte de poids peut améliorer les symptômes de l’AOS.8

Datos básicos sobre
las enfermedades cardiovasculares

 • Las enfermedades cardiovasculares son un grupo de afecciones que afectan al corazón y los vasos sanguíneos.3
 • Este grupo de enfermedades incluye las siguientes:
 • Enfermedad cardíaca coronaria3
 • Enfermedad cerebrovascular3
 • Enfermedad arterial periférica3
 • Insuficiencia cardíaca4
 • Los ataques al corazón y los ictus suelen ser causados por un bloqueo que evita que el corazón o el cerebro reciban el suministro de sangre que necesitan. Los ataques cardíacos e ictus se denominan eventos agudos porque son repentinos y graves cuando comienzan.3
 • Las enfermedades cardiovasculares son la causa principal de muerte a nivel mundial. En 2019, casi 1 de cada 3 personas murió a causa de una enfermedad cardiovascular.3
 • Los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares incluyen los siguientes:
 • Dieta no saludable
 • Falta de actividad física
 • Consumo de tabaco
 • Consumo dañino de alcohol3
 • Presión arterial alta5
 • Colesterol alto5

Kilka faktów na
temat chorób układu krążenia

 • Choroby układu krążenia to grupa chorób dotykających serca i naczyń krwionośnych3.
 • Ta grupa chorób obejmuje:
 • chorobę niedokrwienną serca3
 • chorobę naczyniową mózgu3
 • chorobę tętnic obwodowych3
 • niewydolność serca4
 • Zawały serca i udary są zwykle spowodowane blokadą, która uniemożliwia doprowadzenie odpowiedniej ilości krwi do serca lub mózgu. Zawały serca i udary są nazywane zdarzeniami ostrymi, ponieważ występują nagle i mają ciężki przebieg3.
 • Choroby układu krążenia są główną przyczyną śmierci na świecie. W roku 2019 niemal 1 osoba na 3 umarła z powodu choroby układu krążenia3.
 • Czynniki ryzyka chorób układu krążenia obejmują:
 • niezdrową dietę;
 • brak aktywności fizycznej;
 • palenie tytoniu;
 • nadużywanie alkoholu3;
 • wysokie ciśnienie krwi5;
 • wysoki poziom cholesterolu5.

Información breve sobre
enfermedad cardiovascular

 • La enfermedad cardiovascular comprende una serie de problemas que afectan al corazón y a los vasos sangüíneos.3
 • En este grupo de enfermedades, se incluyen las siguientes:
 • Enfermedad coronaria3
 • Enfermedad cerebrovascular3
 • Enfermedad arterial periférica3
 • Fallo cardíaco4
 • Los infartos y los accidentes cerebrovasculares suelen ocurrir por un bloqueo que impide que el corazón o el cerebro reciban el flujo sanguíneo que necesitan. Los infartos y los accidentes cerebrovasculares se denominan eventos agudos, ya que se caracterizan por un inicio grave y repentino.3
 • La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte a nivel mundial. En 2019, alrededor de 1 de cada 3 personas murieron debido a una enfermedad cardiovascular.3
 • Entre los factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares, se encuentran los siguientes:
 • dieta no saludable;
 • sedentarismo;
 • consumo de tabaco;
 • consumo excesivo de alcohol;3
 • presión arterial alta;5
 • colesterol alto.5

Quick Facts on
Cardiovascular Disease

 • Cardiovascular disease is a group of conditions that affect the heart and blood vessels.3
 • This group of diseases includes:
 • Coronary heart disease3
 • Cerebrovascular disease3
 • Peripheral arterial disease3
 • Heart failure4
 • Heart attacks and strokes are usually caused by a blockage that prevents the heart or brain from receiving the blood flow it needs. Heart attacks and strokes are called acute events because they are sudden and severe when they begin.3
 • Cardiovascular disease is the leading cause of death globally. In 2019, almost 1 in 3 people died from cardiovascular disease.3
 • Risk factors for cardiovascular disease include:
 • Unhealthy diet
 • Physical inactivity
 • Tobacco use
 • Harmful use of alcohol3
 • High blood pressure5
 • High cholesterol5

Quelques faits en bref sur
les maladies cardiovasculaires

 • Les maladies cardiovasculaires sont un groupe de maladies qui affectent le cœur et les vaisseaux sanguins.3
 • Ce groupe de maladies comprend les suivantes :
 • La coronaropathie3
 • La maladie cérébrovasculaire3
 • La maladie artérielle périphérique3
 • L’insuffisance cardiaque4
 • Les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux sont généralement causés par un blocage qui empêche le cœur ou le cerveau de recevoir le flux sanguin dont il a besoin. Les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux sont appelés « événements aigus » parce qu’ils sont soudains et graves quand ils se produisent.3
 • Les maladies cardiovasculaires sont la principale cause de mort dans le monde. En 2019, près d’une personne sur trois est décédée d’une maladie cardiovasculaire.3
 • Les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires comprennent ce qui suit :
 • Une alimentation malsaine
 • Une inactivité physique
 • La consommation de tabac
 • La consommation nocive d’alcool3
 • Une pression artérielle élevée5
 • Un taux de cholestérol élevé5

Puntos claves de la
diabetes tipo 2 (DT2)

 • La diabetes es una afección que aparece cuando el cuerpo no produce suficiente insulina o cuando no puede utilizar de forma eficaz la insulina que produce.
 • Más de 422 millones de personas en todo el mundo tienen diabetes.12
 • Más del 95 % de las personas con diabetes tiene DT2.12
 • Los factores de riesgo de la DT2 incluyen los siguientes:13
 • Prediabetes
 • Sobrepeso
 • Tener 45 años o más
 • Tener padres o hermanos con DT2
 • Realizar actividad física menos de 3 veces a la semana
 • Sin tratamiento, la DT2 genera una acumulación de azúcar en la sangre, que, con el tiempo, puede tener consecuencias graves como las siguientes:14
 • Enfermedad cardiaca
 • Enfermedad renal
 • Ceguera
 • Amputación

Puntos clave de la
osteoartritis

 • La osteoartritis (OA) es la forma más frecuente de artritis, que es la inflamación e hinchazón de las articulaciones. La OA se da cuando el cartílago dentro de la articulación comienza a romperse y produce cambios en el hueso subyacente. Estos cambios pueden comenzar de a poco y empeorar con el tiempo.9
 • La OA suele darse en las manos, la cadera y las rodillas.9
 • Entre los factores de riesgo de la OA se incluyen los siguientes:9
 • Edad (el riesgo aumenta con el paso de los años)
 • Sexo (las personas de sexo femenino tienen más probabilidades de desarrollar OA)
 • Sobrepeso
 • Genética
 • Algunos síntomas de la OA incluyen los siguientes:9
 • Dolor o sensibilidad
 • Rigidez
 • Movilidad disminuida
 • Hinchazón
 • Desde 1990, los casos de OA han aumentado un 113 % en todo el mundo. En 2019, hubo más de 527 millones de casos.10
 • Los estudios sobre la población muestran de manera consistente una relación entre el sobrepeso o la obesidad y la OA de rodilla.11
 • Los estudios muestran que la pérdida de peso puede mejorar el dolor y la función en los pacientes con OA de rodilla.11

Puntos clave de la
obstructiva del sueño

 • La apnea obstructiva del sueño (AOS) se genera cuando las vías respiratorias superiores se bloquean varias veces mientras duerme, lo que reduce o impide el flujo de aire. Esto quiere decir que deja de respirar durante períodos breves.6
 • Las personas con amígdalas grandes, sobrepeso o cambios en los niveles hormonales pueden tener un mayor riesgo de tener AOS.6
 • Algunos síntomas de la AOS incluyen los siguientes:6
 • Ronquidos
 • Dolor de cabeza durante las mañanas
 • Somnolencia diurna crónica
 • Fatiga
 • Irritabilidad
 • Concentración deteriorada
 • La AOS es bastante frecuente; los estudios estiman que casi 1 de cada 5 hombres y casi 1 de cada 6 mujeres la tienen.7
 • Los estudios demuestran que la pérdida de peso puede mejorar los síntomas de la AOS.8

Puntos clave de la
enfermedad cardiovascular

 • La enfermedad cardiovascular abarca un grupo de enfermedades que afectan al corazón y a los vasos sanguíneos.3
 • Este grupo de enfermedades incluye las siguientes:
 • Enfermedad coronaria3
 • Enfermedad cerebrovascular3
 • Enfermedad arterial periférica3
 • Fallo cardiaco4
 • Los ictus y ataques al corazón suelen ser el resultado de un bloqueo que evita que el corazón o el cerebro reciba el flujo sanguíneo que necesita. Se los llama acontecimientos agudos porque son repentinos y graves desde su inicio.3
 • La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte a nivel mundial. En el año 2019, casi 1 de cada 3 personas murió a causa de la enfermedad cardiovascular.3
 • Los factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular incluyen los siguientes:
 • Dieta no saludable
 • Inactividad física
 • Consumo de tabaco
 • Consumo dañino de alcohol3
 • Presión arterial alta5
 • Colesterol alto5

Quick Facts on
Type 2 Diabetes (T2D)

 • Diabetes is a condition that occurs when the body does not produce enough insulin, or when the body cannot effectively use the insulin it produces.
 • More than 422 million people worldwide have diabetes.12
 • More than 95% of the people who have diabetes have T2D.12
 • Risk factors for T2D include:13
 • Having prediabetes
 • Having excess weight
 • Being 45 years old or older
 • Having a parent or sibling with T2D
 • Being physically active less than 3 times per week
 • Without treatment, T2D causes sugar to build up in the blood, which can eventually lead to serious consequences such as:14
 • Heart disease
 • Kidney disease
 • Blindness
 • Amputation

Quick Facts on
Osteoarthritis

 • Osteoarthritis (OA) is the most common form of arthritis, which is inflammation and swelling in the joints. OA happens when the cartilage within a joint starts to break down and cause changes to the underlying bone. The changes may begin slowly and get worse over time.9
 • OA is typically found in the hands, hips, and knees.9
 • Risk factors for OA include:9
 • Age (risk increases with age)
 • Gender (women are more likely to develop OA)
 • Excess weight
 • Genetics
 • Symptoms of OA include:9
 • Pain or aching
 • Stiffness
 • Decreased range of motion
 • Swelling
 • Since 1990, there has been a 113% increase in OA around the world. In 2019, there were more than 527 million cases.10
 • Population-based studies have consistently shown a link between excess weight or obesity and knee OA.11
 • Studies have shown that weight loss may improve pain and function in patients with knee OA.11

Quick Facts on
Obstructive Sleep Apnea

 • Obstructive sleep apnea (OSA) happens when your upper airway becomes blocked many times during sleep, which reduces or stops airflow. This means that your breathing stops for brief periods.6
 • Those with large tonsils, excess weight, or changes in hormone levels may be at increased risk for OSA.6
 • Symptoms of OSA include:6
 • Snoring
 • Morning headaches
 • Chronic daytime sleepiness
 • Fatigue
 • Irritability
 • Impaired concentration
 • OSA is fairly common—studies estimate that almost 1 in every 5 men, and almost 1 in every 6 women are affected.7
 • Studies have shown that weight loss may improve symptoms of OSA.8

Quick Facts on
Cardiovascular Disease

 • Cardiovascular disease is a group of conditions that affect the heart and blood vessels.3
 • This group of diseases includes:
 • Coronary heart disease3
 • Cerebrovascular disease3
 • Peripheral arterial disease3
 • Heart failure4
 • Heart attacks and strokes are usually caused by a blockage that prevents the heart or brain from receiving the blood flow it needs. Heart attacks and strokes are called acute events because they are sudden and severe when they begin.3
 • Cardiovascular disease is the leading cause of death globally. In 2019, almost 1 in 3 people died from cardiovascular disease.3
 • Risk factors for cardiovascular disease include:
 • Unhealthy diet
 • Physical inactivity
 • Tobacco use
 • Harmful use of alcohol3
 • High blood pressure5
 • High cholesterol5