Nota prawna

Akceptacja umowy. Dostęp do witryny Lillyweightdiabetesstudies.com („Witryna”), którą prowadzi Clinical Trial Media, Inc. (www.clinicaltrialmedia.com), oraz korzystanie z niej podlegają następującym warunkom i wszelkim przepisom obowiązującego prawa. Uzyskując dostęp do Witryny i przeglądając ją, użytkownik akceptuje i zgadza się, bez ograniczeń lub zastrzeżeń, na warunki i potwierdza, że wszelkie inne umowy między użytkownikiem a Clinical Trial Media zostały niniejszym zastąpione i nie mają żadnej mocy ani skuteczności w odniesieniu do dostępu i korzystania z Witryny przez użytkownika. 

Zakres wykorzystania. Clinical Trial Media utrzymuje Witrynę w celach osobistych, edukacyjnych i komunikacyjnych użytkownika. Witrynę można przeglądać wedle uznania. Materiały prezentowane w Witrynie można pobierać wyłącznie do niekomercyjnego użytku osobistego, pod warunkiem zachowania wszystkich informacji o prawach autorskich i innych zastrzeżeniach dotyczących materiałów. Użytkownik nie może jednak rozpowszechniać, modyfikować, przesyłać, ponownie wykorzystywać, ponownie publikować ani wykorzystywać zawartości Witryny, w tym tekstu i obrazów, do celów komercyjnych bez pisemnej zgody Clinical Trial Media. Użytkownik rozumie, że Clinical Trial Media nie gwarantuje, że informacje w Witrynie są odpowiednie lub dostępne do wykorzystania w lokalizacjach poza Stanami Zjednoczonymi, a dostęp do Witryny z terytoriów, na których zawartość Witryny może być nielegalna lub nieodpowiednia, jest zabroniony. Użytkownicy, którzy zdecydują się uzyskać dostęp do Witryny z innych lokalizacji, robią to z własnej inicjatywy i są odpowiedzialni za przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa miejscowego. 

Brak porady medycznej. Witryna nie zawiera porad medycznych. Poza ograniczonymi wyjątkami wszelkie produkty omówione w Witrynie są dostępne wyłącznie z przepisu licencjonowanego pracownika opieki zdrowotnej. Witryna nie bierze udziału w świadczeniu profesjonalnych usług ani porad medycznych lub podobnych, a informacje zawarte w Witrynie nie mają na celu zastąpienia porad medycznych oferowanych przez podmiot świadczący opiekę zdrowotną. Jeśli użytkownik chce lub potrzebuje takich usług lub porad, powinien niezwłocznie skonsultować się z lekarzem lub fachowym pracownikiem opieki zdrowotnej. 

Ochrona praw autorskich. Należy założyć, że wszystko, co użytkownik widzi lub czyta w Witrynie, jest chronione prawem autorskim, o ile nie określono inaczej, i nie może być wykorzystywane, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszych warunkach lub tekście w Witrynie, bez uzyskania pisemnej zgody ze strony Witryny. Witryna nie gwarantuje ani nie oświadcza, że wykorzystywanie przez użytkownika materiałów wyświetlonych w Witrynie nie narusza praw osób trzecich nienależących do Witryny lub niezwiązanych z nią. 

Znaki towarowe. Znaki towarowe, nazwy handlowe, logo i znaki usługowe (zwane łącznie „Znakami towarowymi”) wyświetlane w Witrynie są zastrzeżonymi i niezastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Clinical Trial Media i innych podmiotów. Żadne treści zawarte w Witrynie nie powinny być interpretowane jako udzielenie, przez domniemanie, estoppel lub w inny sposób, licencji lub prawa do używania dowolnego Znaku towarowego wyświetlanego w Witrynie bez uprzedniej pisemnej zgody Clinical Trial Media lub osoby trzeciej, która może być właścicielem Znaków towarowych wyświetlanych w Witrynie. Wykorzystywanie Znaków towarowych lub innych treści wyświetlanych w Witrynie, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszych warunkach, jest surowo zabronione. Informujemy również, że Clinical Trial Media czynnie egzekwuje swoje prawa własności intelektualnej w najszerszym zakresie prawa, w tym w celu przeprowadzenia postępowania karnego. 

Wykluczenie gwarancji. Clinical Trial Media dokłada uzasadnionych starań, aby zamieszczać w Witrynie poprawne i aktualne informacje, jednakże spółka nie udziela żadnych gwarancji ani oświadczeń co do ich poprawności. Clinical Trial Media nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub przeoczenia w treści Witryny. Bez ograniczania powyższego, cała zawartość Witryny jest dostarczana „TAKA, JAKA JEST”, BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŻONEJ LUB DOROZUMIANEJ, W TYM RÓWNIEŻ DOMNIEMANEJ GWARANCJI O PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZANIA PRAW. Należy pamiętać, że niektóre systemy prawne mogą nie zezwalać na wyłączenie dorozumianych gwarancji, więc niektóre z powyższych wyłączeń mogą nie mieć zastosowania. Należy sprawdzić przepisy miejscowego prawa pod kątem ograniczeń lub ograniczeń dotyczących wykluczenia dorozumianych gwarancji. 

Ograniczenie odpowiedzialności. Użytkownik korzysta z Witryny i przegląda ją na własne ryzyko. Ani Witryna, ani żaden inny podmiot zaangażowany w tworzenie, produkcję lub dostarczanie Witryny nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, wtórne, pośrednie lub karne szkody wynikające z dostępu do Witryny lub korzystania z niej. Witryna ani Clinical Trial Media nie ponoszą żadnej odpowiedzialności i nie będą odpowiedzialne za szkody ani za wirusy, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy lub inną własność w związku z dostępem do, korzystaniem lub przeglądaniem Witryny lub pobieraniem materiałów, danych, tekstu lub obrazów z Witryny. 

Zabronione transmisje. Niektóre obszary Witryny mogą umożliwiać dostęp do forów internetowych i przesyłanie wiadomości e-mail lub przekazywanie informacji zwrotnej Witrynie w inny sposób. Clinical Trial Media nie aprobuje, a w szczególności zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek treści publikowane w takich miejscach. Użytkownik nie może publikować ani przekazywać żadnych niezgodnych z prawem, zastraszających, zniesławiających, obscenicznych, nieprzyzwoitych, podżegających, pornograficznych lub wulgarnych materiałów ani żadnych materiałów, które mogłyby stanowić lub zachęcać do zachowania, które byłoby uważane za przestępstwo, rodzić odpowiedzialność cywilną lub w inny sposób naruszać prawo. Ponadto zabronione jest publikowanie lub przekazywanie jakichkolwiek informacji, które (a) naruszają prawa innych osób lub naruszają ich prawa do prywatności lub wizerunku, (b) są chronione prawem autorskim, znakiem towarowym lub innymi prawami własności, o ile nie uzyskano wyraźnej pisemnej zgody właściciela takiego prawa, (c) zawierają wirusa, błąd lub inny szkodliwy czynnik lub (d) są wykorzystywane do niezgodnej z prawem zmowy z inną osobą w celu ograniczenia handlu lub konkurencji. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z naruszenia praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw majątkowych lub innych szkód wynikających z korzystania z Witryny. 

Dane przekazywane przez użytkownika. Wszelkie dane osobowe (w tym PIHI) przekazywane w komunikacji elektronicznej z Witryną podlegają polityce prywatności Witryny. Z kolei wszelka komunikacja lub materiały, które użytkownik przesyła do Witryny pocztą elektroniczną lub w inny sposób, w tym wszelkie dane nieosobowe, pytania, komentarze, sugestie itp. są i będą traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone. Użytkownik rozumie, że wszelka taka komunikacja lub materiały, które użytkownik przesyła lub publikuje, mogą być wykorzystywane przez spółkę Clinical Trial Media lub jej podmioty stowarzyszone w dowolnym celu, w tym, między innymi, w celu powielenia, ujawnienia, transmisji, publikacji, emisji i zamieszczenia online. Ponadto Clinical Trial Media może swobodnie korzystać z wszelkich pomysłów, koncepcji, know-how, procesów lub technik zawartych w komunikacji wysyłanej do Witryny w dowolnym celu, w tym między innymi do rozwoju, produkcji, marketingu i sprzedaży produktów i usług wykorzystujących takie pomysły, koncepcje, know-how, procesy lub techniki. 

Łącza prowadzące do innych witryn. Clinical Trial Media nie sprawdza wszystkich witryn prowadzących do/z Witryny i nie ponosi odpowiedzialności za treść stron zewnętrznych ani innych witryn prowadzących do/z Witryny. Przechodzenie na inne strony zewnętrzne lub inne odbywa się na ryzyko użytkownika. Po przejściu do innej witryny należy zapoznać się z notą prawną i polityką prywatności nowej witryny. Może różnić się ona od tych stanowiących wykładnię dla niniejszej Witryny. 

Zmiany Umowy. Clinical Trial Media może w dowolnym momencie zmienić warunki niniejszej umowy regulujące korzystanie z Witryny. W przypadku zmiany warunków zawartych w niniejszej Nocie prawnej zmieniona nota zostanie opublikowana w Witrynie. Zmiany te są obowiązujące dla Użytkownika, należy więc okresowo sprawdzać te warunki

Preferencje ustawień plików cookie w tej witrynie internetowej

Używamy plików cookie, aby zoptymalizować działanie witryny internetowej i zapewnić użytkownikom jak najlepsze doświadczenia. Wymagane pliki cookie umożliwiają działanie kluczowych funkcji. Bez nich witryna nie może działać poprawnie i można je wyłączyć tylko przez zmianę preferencji przeglądarki.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wykorzystywanych przez nas plików cookie, należy zapoznać się z Polityką prywatności.

Kontynuując wizytę na tej witrynie, użytkownik wyraża zgodę na zapisywanie plików cookie.

Datos básicos sobre
la diabetes tipo 2 (DT2)

 • La diabetes es una afección que aparece cuando el cuerpo no produce suficiente insulina o cuando el cuerpo no puede usar de forma efectiva la insulina que produce.
 • Más de 422 millones de personas en todo el mundo tienen diabetes.12
 • Más del 95 % de las personas con diabetes tienen DT2.12
 • Los factores de riesgo para la DT2 incluyen los siguientes:13
 • Tener prediabetes
 • Tener sobrepeso
 • Tener 45 años o más
 • Tener un padre o hermano con DT2
 • Realizar actividad física menos de 3 veces a la semana
 • Sin tratamiento, la DT2 hace que el azúcar se acumule en la sangre, lo que, eventualmente, puede traer graves consecuencias, como las siguientes:14
 • Enfermedad cardíaca
 • Enfermedad renal
 • Ceguera
 • Amputación

Kilka faktów na
temat cukrzycy typu 2

 • Cukrzyca to choroba, która rozwija się, kiedy organizm nie wytwarza wystarczającej ilości insuliny lub nie jest w stanie skutecznie wykorzystać wytworzonej przez siebie insuliny.
 • Ponad 422 miliony ludzi na świecie choruje na cukrzycę12.
 • Ponad 95% osób chorych na cukrzycę ma cukrzycę typu 212.
 • Czynniki ryzyka cukrzycy typu 2 obejmują13:
 • stan przedcukrzycowy;
 • nadwagę;
 • ukończony 45 rok życia;
 • występowanie cukrzycy typu 2 u rodzica lub rodzeństwa;
 • uprawianie aktywności fizycznej rzadziej niż trzy razy w tygodniu.
 • Nieleczona cukrzyca typu 2 powoduje gromadzenie się cukru we krwi, co może prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak14:
 • choroba serca;
 • choroba nerek;
 • ślepota;
 • amputacje.

Información breve sobre
diabetes tipo 2 (DM2)

 • La diabetes es una afección que ocurre cuando el cuerpo no produce la cantidad suficiente de insulina, o bien cuando el cuerpo no logra utilizar de manera efectiva la insulina que sí produce.
 • Más de 422 millones de personas en el mundo padecen diabetes.12
 • Más del 95 % de las personas que padecen diabetes tienen DM2.12
 • Entre los factores de riesgo de la DM2, se encuentran los siguientes:13
 • padecer prediabetes;
 • tener exceso de peso;
 • tener 45 años o más;
 • tener un progenitor, un hermano o hermana con DM2;
 • realizar ejercicio físico menos de 3 veces por semana.
 • Sin tratamiento, la DM2 provoca que el azúcar se acumule en la sangre, y esto puede tener consecuencias graves como las siguientes:14
 • enfermedad cardíaca;
 • enfermedad renal;
 • ceguera;
 • amputación.

Quick Facts on
Type 2 Diabetes (T2D)

 • Diabetes is a condition that occurs when the body does not produce enough insulin, or when the body cannot effectively use the insulin it produces.
 • More than 422 million people worldwide have diabetes.12
 • More than 95% of the people who have diabetes have T2D.12
 • Risk factors for T2D include:13
 • Having prediabetes
 • Having excess weight
 • Being 45 years old or older
 • Having a parent or sibling with T2D
 • Being physically active less than 3 times per week
 • Without treatment, T2D causes sugar to build up in the blood, which can eventually lead to serious consequences such as:14
 • Heart disease
 • Kidney disease
 • Blindness
 • Amputation

Quelques faits en bref sur
le diabète de type 2 (DT2)

 • Le diabète est une maladie qui survient lorsque le corps ne produit pas assez d’insuline ou lorsque le corps ne peut pas utiliser efficacement l’insuline qu’il produit.
 • Plus de 422 millions de personnes dans le monde sont atteintes de diabète.12
 • Plus de 95 % des personnes atteintes de diabète ont le DT2.12
 • Les facteurs de risque de DT2 comprennent ce qui suit :13
 • Être atteint de prédiabète
 • Présenter un surpoids
 • Être âgé de 45 ans ou plus
 • Avoir un parent, un frère ou une sœur atteint du DT2
 • Pratiquer une activité physique moins de 3 fois par semaine
 • Sans traitement, le DT2 provoque une accumulation de glucose dans le sang, ce qui peut avoir des conséquences graves telles que :14
 • une maladie cardiaque
 • une maladie rénale
 • la cécité
 • une amputation

Datos básicos sobre
la osteoartritis

 • La osteoartritis (OA) es la forma más frecuente de artritis, la cual se presenta como una inflamación e hinchazón de las articulaciones. La OA aparece cuando el cartílago dentro de una articulación comienza a deteriorarse y provocar cambios en el hueso subyacente. Los cambios pueden comenzar lentamente y empeorar con el tiempo.9
 • La OA suele encontrarse en las manos, las caderas y las rodillas.9
 • Los factores de riesgo para la OA incluyen los siguientes:9
 • Edad (el riesgo aumenta con la edad)
 • Sexo (las mujeres tienen más probabilidades de desarrollar OA)
 • Sobrepeso
 • Genética
 • Los síntomas de la OA incluyen los siguientes:9
 • Dolor o molestias
 • Rigidez musculoesquelética
 • Disminución en el rango de movimiento
 • Hinchazón
 • Desde 1990, ha habido un aumento del 113 % en OA alrededor del mundo. En 2019, hubo más de 527 millones casos.10
 • Los estudios basados en la población han demostrado de forma consistente un vínculo entre el sobrepeso o la obesidad y la OA de rodilla.11
 • Los estudios han demostrado que la pérdida de peso podría mejorar el dolor y la función en pacientes con OA de rodilla.11

Kilka faktów na
temat choroby zwyrodnieniowej stawów

 • Choroba zwyrodnieniowa stawów (ChZS) to najczęstsza postać zapalenia stawów, czyli stanu zapalnego i obrzęku stawów. ChZS rozwija się, kiedy chrząstka stawowa zaczyna ulegać zniszczeniu, co powoduje zmiany w znajdujących się pod nią kościach. Zmiany te mogą powoli nasilać się z czasem9.
 • ChZS najczęściej dotyka rąk, bioder i kolan9.
 • Czynniki ryzyka ChZS obejmują9:
 • wiek (ryzyko zwiększa się z wiekiem);
 • płeć (u kobiet ChZS rozwija się częściej);
 • nadwagę;
 • predyspozycje genetyczne.
 • Objawy ChZS obejmują9:
 • ból;
 • sztywność;
 • ograniczony zakres ruchu;
 • obrzęk.
 • Od roku 1990 częstość występowania ChZS na świecie wzrosła o 113%. W roku 2019 stwierdzono ponad 527 milionów przypadków10.
 • Badania populacyjne konsekwentnie wskazują na istnienie związku pomiędzy nadwagą i otyłością a chorobę zwyrodnieniową stawu kolanowego11.
 • Badania wykazały, że obniżenie masy ciała może zmniejszyć ból i poprawić funkcjonowanie u osób z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego11.

Información breve sobre
la osteoartritis

 • La osteoartritis (OA) es el tipo más común de artritis, que es la inflamación e hinchazón de las articulaciones. La OA ocurre cuando el cartílago que se encuentra entre las articulaciones comienza a deteriorarse y causa cambios en los huesos que están debajo. Dichos cambios pueden comenzar de forma lenta y agravarse con el paso del tiempo.9
 • En particular, la OA se presenta en las manos, la cadera y las rodillas.9
 • Entre los factores de riesgo de la OA, se encuentran los siguientes:9
 • edad (el riesgos aumenta con la edad);
 • género (las mujeres son más propensas a desarrollar OA);
 • exceso de peso;
 • factores genéticos.
 • Entre los síntomas de la OA, se incluyen los siguientes:9
 • dolor;
 • rigidez musculoesquelética;
 • disminución de la movilidad;
 • hinchazón.
 • Desde 1990, se ha observado un incremento del 113 % en los casos de OA a nivel mundial. In 2019, se registraron más de 527 millones de casos.10
 • Estudios basados en la población han demostrado, de modo consistente, que existe una relación entre el exceso de peso o la obesidad y la OA de rodilla.11
 • Los estudios han demostrado que la pérdida de peso puede ayudar a mejorar el dolor y la movilidad en pacientes con OA de rodilla.11

Quick Facts on
Osteoarthritis

 • Osteoarthritis (OA) is the most common form of arthritis, which is inflammation and swelling in the joints. OA happens when the cartilage within a joint starts to break down and cause changes to the underlying bone. The changes may begin slowly and get worse over time.9
 • OA is typically found in the hands, hips, and knees.9
 • Risk factors for OA include:9
 • Age (risk increases with age)
 • Gender (women are more likely to develop OA)
 • Excess weight
 • Genetics
 • Symptoms of OA include:9
 • Pain or aching
 • Stiffness
 • Decreased range of motion
 • Swelling
 • Since 1990, there has been a 113% increase in OA around the world. In 2019, there were more than 527 million cases.10
 • Population-based studies have consistently shown a link between excess weight or obesity and knee OA.11
 • Studies have shown that weight loss may improve pain and function in patients with knee OA.11

Quelques faits en bref sur
l’arthrose

 • L’arthrose est la forme la plus courante d’arthrite, qui est l’inflammation et le gonflement des articulations. L’arthrose se produit lorsque le cartilage d’une articulation commence à se décomposer et à provoquer des changements dans l’os sous-jacent. Les changements peuvent commencer lentement et empirer avec le temps.9
 • L’arthrose touche généralement les mains, les hanches et les genoux.9
 • Les facteurs de risque d’arthrose comprennent ce qui suit :9
 • L’âge (le risque augmente avec l’âge)
 • Le sexe (les femmes sont plus susceptibles de développer de l’arthrose)
 • Le surpoids
 • La génétique
 • Les symptômes d’arthrose peuvent comprendre ce qui suit :9
 • La douleur, passagère ou continue
 • La raideur
 • La diminution de l’amplitude des mouvements
 • Le gonflement
 • Depuis 1990, il y a eu une augmentation de 113 % de l’arthrose dans le monde. En 2019, il y a eu plus de 527 millions de cas.10
 • Des études sur la population ont constamment montré un lien entre le surpoids ou l’obésité et l’arthrose du genou.11
 • Des études ont montré que la perte de poids peut réduire la douleur et améliorer la fonction chez les patients atteints d’arthrose du genou.11

Datos básicos sobre
la apnea obstructiva del sueño

 • La apnea obstructiva del sueño (AOS) aparece cuando las vías respiratorias superiores se bloquean muchas veces mientras duerme, lo que reduce o detiene el flujo de aire. Esto significa que su respiración se detiene por breves periodos de tiempo.6
 • Las personas con amígdalas agrandadas, sobrepeso o cambios en los niveles hormonales podrían tener un mayor riego de AOS.6
 • Los síntomas de la AOS incluyen los siguientes:6
 • Ronquidos
 • Cefaleas matutinas
 • Somnolencia diurna crónica
 • Fatiga
 • Irritabilidad
 • Concentración deteriorada
 • La AOS es bastante frecuente; los estudios estiman que casi 1 de cada 5 hombres y casi 1 de cada 6 mujeres se ven afectados.7
 • Los estudios han revelado que la pérdida de peso podría mejorar los síntomas de la AOS.8

Kilka faktów na
temat obturacyjnego bezdechu sennego

 • Obturacyjny bezdech senny ma miejsce wówczas, gdy górne drogi oddechowe są blokowane wielokrotnie podczas snu, co ogranicza lub uniemożliwia przepływ powietrza. Oznacza to, ze oddech ustaje na krótkie okresy czasu6.
 • Osoby z dużymi migdałkami, nadwagą oraz zaburzeniami hormonalnymi są narażone na większe ryzyko obturacyjnego bezdechu sennego6.
 • Objawy obturacyjnego bezdechu sennego obejmują6:
 • chrapanie;
 • poranne bóle głowy;
 • przewlekłą senność w ciągu dnia;
 • zmęczenie;
 • drażliwość;
 • zaburzenia koncentracji.
 • Obturacyjny bezdech senny występuje dość często – badania wskazują, że niemal 1 na 5 mężczyzn i 1 na 6 kobiet cierpi na obturacyjny bezdech senny7.
 • Badania wykazały, że obniżenie masy ciała może złagodzić objawy obturacyjnego bezdechu sennego8.

Información breve sobre
la apnea obstructiva del sueño

 • La apnea obstructiva del sueño (AOS) ocurre cuando la vía aérea superior se bloquea en repetidas ocasiones durante el sueño, lo que reduce o detiene el paso de aire hacia los pulmones. Esto quiere decir que la respiración se detiene por breves periodos de tiempo.6
 • En personas con amígdalas grandes, exceso de peso o cambios hormonales, el riesgo de sufrir AOS es mayor.6
 • Entre los síntomas de la AOS, se incluyen los siguientes:6
 • ronquidos;
 • cefaleas matutinas;
 • somnolencia diurna crónica;
 • fatiga;
 • irritabilidad;
 • concentración deteriorada.
 • La AOS es bastante común: los estudios calculan que la padecen alrededor de 1 de cada 5 hombres, y 1 de cada 6 mujeres.7
 • Los estudios han demostrado que la pérdida de peso puede ayudar a mejorar los síntomas de la AOS.8

Quick Facts on
Obstructive Sleep Apnoea

 • Obstructive sleep apnoea (OSA) happens when your upper airway becomes blocked many times during sleep, which reduces or stops airflow. This means that your breathing stops for brief periods.6
 • Those with large tonsils, excess weight, or changes in hormone levels may be at increased risk for OSA.6
 • Symptoms of OSA include:6
 • Snoring
 • Morning headaches
 • Chronic daytime sleepiness
 • Fatigue
 • Irritability
 • Impaired concentration
 • OSA is fairly common—studies estimate that almost 1 in every 5 men, and almost 1 in every 6 women are affected.7
 • Studies have shown that weight loss may improve symptoms of OSA.8

Quelques faits en bref sur
l’apnée obstructive du sommeil

 • L’apnée obstructive du sommeil (AOS) se produit lorsque les voies respiratoires supérieures sont bloquées de nombreuses fois pendant le sommeil, ce qui réduit ou interrompt le flux d’air. Cela signifie que la respiration s’arrête pendant de courtes périodes.6
 • Les personnes présentant de grosses amygdales, un surpoids ou des changements hormonaux peuvent être exposées à un risque accru d’AOS.6
 • Les symptômes d’AOS incluent ce qui suit:6
 • Le ronflement
 • Les céphalées matinales
 • La somnolence diurne chronique
 • La fatigue
 • L’irritabilité
 • La difficulté à se concentrer
 • L’AOS est assez fréquente – des études estiment que près d’un homme sur cinq et près d’une femme sur six sont touchés.7
 • Des études ont montré que la perte de poids peut améliorer les symptômes de l’AOS.8

Datos básicos sobre
las enfermedades cardiovasculares

 • Las enfermedades cardiovasculares son un grupo de afecciones que afectan al corazón y los vasos sanguíneos.3
 • Este grupo de enfermedades incluye las siguientes:
 • Enfermedad cardíaca coronaria3
 • Enfermedad cerebrovascular3
 • Enfermedad arterial periférica3
 • Insuficiencia cardíaca4
 • Los ataques al corazón y los ictus suelen ser causados por un bloqueo que evita que el corazón o el cerebro reciban el suministro de sangre que necesitan. Los ataques cardíacos e ictus se denominan eventos agudos porque son repentinos y graves cuando comienzan.3
 • Las enfermedades cardiovasculares son la causa principal de muerte a nivel mundial. En 2019, casi 1 de cada 3 personas murió a causa de una enfermedad cardiovascular.3
 • Los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares incluyen los siguientes:
 • Dieta no saludable
 • Falta de actividad física
 • Consumo de tabaco
 • Consumo dañino de alcohol3
 • Presión arterial alta5
 • Colesterol alto5

Kilka faktów na
temat chorób układu krążenia

 • Choroby układu krążenia to grupa chorób dotykających serca i naczyń krwionośnych3.
 • Ta grupa chorób obejmuje:
 • chorobę niedokrwienną serca3
 • chorobę naczyniową mózgu3
 • chorobę tętnic obwodowych3
 • niewydolność serca4
 • Zawały serca i udary są zwykle spowodowane blokadą, która uniemożliwia doprowadzenie odpowiedniej ilości krwi do serca lub mózgu. Zawały serca i udary są nazywane zdarzeniami ostrymi, ponieważ występują nagle i mają ciężki przebieg3.
 • Choroby układu krążenia są główną przyczyną śmierci na świecie. W roku 2019 niemal 1 osoba na 3 umarła z powodu choroby układu krążenia3.
 • Czynniki ryzyka chorób układu krążenia obejmują:
 • niezdrową dietę;
 • brak aktywności fizycznej;
 • palenie tytoniu;
 • nadużywanie alkoholu3;
 • wysokie ciśnienie krwi5;
 • wysoki poziom cholesterolu5.

Información breve sobre
enfermedad cardiovascular

 • La enfermedad cardiovascular comprende una serie de problemas que afectan al corazón y a los vasos sangüíneos.3
 • En este grupo de enfermedades, se incluyen las siguientes:
 • Enfermedad coronaria3
 • Enfermedad cerebrovascular3
 • Enfermedad arterial periférica3
 • Fallo cardíaco4
 • Los infartos y los accidentes cerebrovasculares suelen ocurrir por un bloqueo que impide que el corazón o el cerebro reciban el flujo sanguíneo que necesitan. Los infartos y los accidentes cerebrovasculares se denominan eventos agudos, ya que se caracterizan por un inicio grave y repentino.3
 • La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte a nivel mundial. En 2019, alrededor de 1 de cada 3 personas murieron debido a una enfermedad cardiovascular.3
 • Entre los factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares, se encuentran los siguientes:
 • dieta no saludable;
 • sedentarismo;
 • consumo de tabaco;
 • consumo excesivo de alcohol;3
 • presión arterial alta;5
 • colesterol alto.5

Quick Facts on
Cardiovascular Disease

 • Cardiovascular disease is a group of conditions that affect the heart and blood vessels.3
 • This group of diseases includes:
 • Coronary heart disease3
 • Cerebrovascular disease3
 • Peripheral arterial disease3
 • Heart failure4
 • Heart attacks and strokes are usually caused by a blockage that prevents the heart or brain from receiving the blood flow it needs. Heart attacks and strokes are called acute events because they are sudden and severe when they begin.3
 • Cardiovascular disease is the leading cause of death globally. In 2019, almost 1 in 3 people died from cardiovascular disease.3
 • Risk factors for cardiovascular disease include:
 • Unhealthy diet
 • Physical inactivity
 • Tobacco use
 • Harmful use of alcohol3
 • High blood pressure5
 • High cholesterol5

Quelques faits en bref sur
les maladies cardiovasculaires

 • Les maladies cardiovasculaires sont un groupe de maladies qui affectent le cœur et les vaisseaux sanguins.3
 • Ce groupe de maladies comprend les suivantes :
 • La coronaropathie3
 • La maladie cérébrovasculaire3
 • La maladie artérielle périphérique3
 • L’insuffisance cardiaque4
 • Les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux sont généralement causés par un blocage qui empêche le cœur ou le cerveau de recevoir le flux sanguin dont il a besoin. Les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux sont appelés « événements aigus » parce qu’ils sont soudains et graves quand ils se produisent.3
 • Les maladies cardiovasculaires sont la principale cause de mort dans le monde. En 2019, près d’une personne sur trois est décédée d’une maladie cardiovasculaire.3
 • Les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires comprennent ce qui suit :
 • Une alimentation malsaine
 • Une inactivité physique
 • La consommation de tabac
 • La consommation nocive d’alcool3
 • Une pression artérielle élevée5
 • Un taux de cholestérol élevé5

Puntos claves de la
diabetes tipo 2 (DT2)

 • La diabetes es una afección que aparece cuando el cuerpo no produce suficiente insulina o cuando no puede utilizar de forma eficaz la insulina que produce.
 • Más de 422 millones de personas en todo el mundo tienen diabetes.12
 • Más del 95 % de las personas con diabetes tiene DT2.12
 • Los factores de riesgo de la DT2 incluyen los siguientes:13
 • Prediabetes
 • Sobrepeso
 • Tener 45 años o más
 • Tener padres o hermanos con DT2
 • Realizar actividad física menos de 3 veces a la semana
 • Sin tratamiento, la DT2 genera una acumulación de azúcar en la sangre, que, con el tiempo, puede tener consecuencias graves como las siguientes:14
 • Enfermedad cardiaca
 • Enfermedad renal
 • Ceguera
 • Amputación

Puntos clave de la
osteoartritis

 • La osteoartritis (OA) es la forma más frecuente de artritis, que es la inflamación e hinchazón de las articulaciones. La OA se da cuando el cartílago dentro de la articulación comienza a romperse y produce cambios en el hueso subyacente. Estos cambios pueden comenzar de a poco y empeorar con el tiempo.9
 • La OA suele darse en las manos, la cadera y las rodillas.9
 • Entre los factores de riesgo de la OA se incluyen los siguientes:9
 • Edad (el riesgo aumenta con el paso de los años)
 • Sexo (las personas de sexo femenino tienen más probabilidades de desarrollar OA)
 • Sobrepeso
 • Genética
 • Algunos síntomas de la OA incluyen los siguientes:9
 • Dolor o sensibilidad
 • Rigidez
 • Movilidad disminuida
 • Hinchazón
 • Desde 1990, los casos de OA han aumentado un 113 % en todo el mundo. En 2019, hubo más de 527 millones de casos.10
 • Los estudios sobre la población muestran de manera consistente una relación entre el sobrepeso o la obesidad y la OA de rodilla.11
 • Los estudios muestran que la pérdida de peso puede mejorar el dolor y la función en los pacientes con OA de rodilla.11

Puntos clave de la
obstructiva del sueño

 • La apnea obstructiva del sueño (AOS) se genera cuando las vías respiratorias superiores se bloquean varias veces mientras duerme, lo que reduce o impide el flujo de aire. Esto quiere decir que deja de respirar durante períodos breves.6
 • Las personas con amígdalas grandes, sobrepeso o cambios en los niveles hormonales pueden tener un mayor riesgo de tener AOS.6
 • Algunos síntomas de la AOS incluyen los siguientes:6
 • Ronquidos
 • Dolor de cabeza durante las mañanas
 • Somnolencia diurna crónica
 • Fatiga
 • Irritabilidad
 • Concentración deteriorada
 • La AOS es bastante frecuente; los estudios estiman que casi 1 de cada 5 hombres y casi 1 de cada 6 mujeres la tienen.7
 • Los estudios demuestran que la pérdida de peso puede mejorar los síntomas de la AOS.8

Puntos clave de la
enfermedad cardiovascular

 • La enfermedad cardiovascular abarca un grupo de enfermedades que afectan al corazón y a los vasos sanguíneos.3
 • Este grupo de enfermedades incluye las siguientes:
 • Enfermedad coronaria3
 • Enfermedad cerebrovascular3
 • Enfermedad arterial periférica3
 • Fallo cardiaco4
 • Los ictus y ataques al corazón suelen ser el resultado de un bloqueo que evita que el corazón o el cerebro reciba el flujo sanguíneo que necesita. Se los llama acontecimientos agudos porque son repentinos y graves desde su inicio.3
 • La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte a nivel mundial. En el año 2019, casi 1 de cada 3 personas murió a causa de la enfermedad cardiovascular.3
 • Los factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular incluyen los siguientes:
 • Dieta no saludable
 • Inactividad física
 • Consumo de tabaco
 • Consumo dañino de alcohol3
 • Presión arterial alta5
 • Colesterol alto5

Quick Facts on
Type 2 Diabetes (T2D)

 • Diabetes is a condition that occurs when the body does not produce enough insulin, or when the body cannot effectively use the insulin it produces.
 • More than 422 million people worldwide have diabetes.12
 • More than 95% of the people who have diabetes have T2D.12
 • Risk factors for T2D include:13
 • Having prediabetes
 • Having excess weight
 • Being 45 years old or older
 • Having a parent or sibling with T2D
 • Being physically active less than 3 times per week
 • Without treatment, T2D causes sugar to build up in the blood, which can eventually lead to serious consequences such as:14
 • Heart disease
 • Kidney disease
 • Blindness
 • Amputation

Quick Facts on
Osteoarthritis

 • Osteoarthritis (OA) is the most common form of arthritis, which is inflammation and swelling in the joints. OA happens when the cartilage within a joint starts to break down and cause changes to the underlying bone. The changes may begin slowly and get worse over time.9
 • OA is typically found in the hands, hips, and knees.9
 • Risk factors for OA include:9
 • Age (risk increases with age)
 • Gender (women are more likely to develop OA)
 • Excess weight
 • Genetics
 • Symptoms of OA include:9
 • Pain or aching
 • Stiffness
 • Decreased range of motion
 • Swelling
 • Since 1990, there has been a 113% increase in OA around the world. In 2019, there were more than 527 million cases.10
 • Population-based studies have consistently shown a link between excess weight or obesity and knee OA.11
 • Studies have shown that weight loss may improve pain and function in patients with knee OA.11

Quick Facts on
Obstructive Sleep Apnea

 • Obstructive sleep apnea (OSA) happens when your upper airway becomes blocked many times during sleep, which reduces or stops airflow. This means that your breathing stops for brief periods.6
 • Those with large tonsils, excess weight, or changes in hormone levels may be at increased risk for OSA.6
 • Symptoms of OSA include:6
 • Snoring
 • Morning headaches
 • Chronic daytime sleepiness
 • Fatigue
 • Irritability
 • Impaired concentration
 • OSA is fairly common—studies estimate that almost 1 in every 5 men, and almost 1 in every 6 women are affected.7
 • Studies have shown that weight loss may improve symptoms of OSA.8

Quick Facts on
Cardiovascular Disease

 • Cardiovascular disease is a group of conditions that affect the heart and blood vessels.3
 • This group of diseases includes:
 • Coronary heart disease3
 • Cerebrovascular disease3
 • Peripheral arterial disease3
 • Heart failure4
 • Heart attacks and strokes are usually caused by a blockage that prevents the heart or brain from receiving the blood flow it needs. Heart attacks and strokes are called acute events because they are sudden and severe when they begin.3
 • Cardiovascular disease is the leading cause of death globally. In 2019, almost 1 in 3 people died from cardiovascular disease.3
 • Risk factors for cardiovascular disease include:
 • Unhealthy diet
 • Physical inactivity
 • Tobacco use
 • Harmful use of alcohol3
 • High blood pressure5
 • High cholesterol5